Nu publiceras nationell Min vårdplan för äggstockscancer och för tumörer i centrala nervsystemet

Sidan publicerades 10 juni 2021

Sammanlagt sex nationella Min vårdplan finns nu tillgängliga för att ge patienterna större trygghet och delaktighet i cancervården. De nationella versionerna bidrar till en ökad jämlikhet och förbättrad kvalitet på den information som lämnas till patienter med cancer.

Idag lanserar Regionala cancercentrum (RCC) den första nationella versionen av Min vårdplan för patienter med äggstockscancer och för patienter med tumörer i centrala nervsystemet. Nationell Min vårdplan finns tillgänglig både för utskrift på papper och digitalt via 1177.

Patientinformation som ingår uppdateras regelbundet och förvaltas nationellt av RCC. Det avlastar verksamheterna att de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformationen och den vårdprofession som använder materialet kan vara säker på att de lämnar aktuell och relevant information till sina patienter.

Min vårdplan syftar till att öka tryggheten och delaktigheten för den enskilde patienten. I Min vårdplan får patienten information om hela vårdförloppet. Innehållet i Min vårdplan anpassas efter varje patients behov, önskemål och var i sjukdomsprocessen patienten befinner sig.

Engagerade arbetsgrupper

Patientinformationen till Min vårdplan för en diagnos tas fram av nationella arbetsgrupper som består av patientrepresentanter och vårdpersonal med omvårdnadskompetens, vanligtvis kontaktsjuksköterskor.

Mariella DelgadoMariella Delgado är patientrepresentant i arbetsgruppen för Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet.

Hon ser stora vinster med Min vårdplan, för patienten med cancer, för närstående och för teamet runt patienten. Min vårdplan kan underlätta aktiva överlämningar samt ökar kunskapen och förutsättningar till egenvård.

‒ En cancerdiagnos har ofta stor inverkan på både patientens och de närståendes livssituation. Min vårdplan kan även tillgodose närståendes behov av information.

Mariella Delgado och Svenska Hjärntumörföreningen ger en stor eloge till arbetsgruppen, för den tid och det engagemang som de har lagt ned.

Patientens behov varierar

Sara WendelSara Wendel har tillsammans med Marianne Olsson deltagit som patientrepresentanter i arbetsgruppen för Min vårdplan äggstockscancer.

‒ Min vårdplan ska vara patientens redskap i vardagen. Jag försöker bidra med ett vardagsperspektiv på våra informationsbehov. Behoven varierar beroende på person, men också över tid, säger Sara Wendel.

Arbetsgruppen kommer nu att fortsätta arbetet med att ta fram Min vårdplan för ytterligare gynekologiska cancerdiagnoser.

Nationell Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet (CNS)

Nationell Min vårdplan för äggstockscancer

Min vårdplan för fler diagnoser

Min vårdplan finns nu publicerad på cancercentrum.se och att nå via 1177 för diagnoserna:

 • Bröstcancer
 • Peniscancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Prostatacancer
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Äggstockscancer

Ytterligare nationella Min vårdplan är under framtagande för diagnoserna:

 • Urinblåsecancer (årsskiftet 2021–22)
 • Huvud-halscancer (årsskiftet 2021–22)
 • Barncancer (årsskiftet 2021–22)
 • Myelom (årsskiftet 2021–22)
 • Skelett- och mjukdelssarkom (våren 2022)
 • Lungcancer (våren 2022)
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP) (våren 2022)
 • Bukspottskörtelcancer (våren 2022)
 • Hudcancer (våren 2022)

(Preliminär tidpunkt för publicering)