Uppdaterat vårdprogram och SVF för urinblåse- och urinvägscancer

Sidan publicerades 10 december 2021

Det nationella vårdprogrammet och SVF för urinblåse- och urinvägscancer har uppdaterats. Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Jämfört med tidigare nationellt vårdprogram från 2019 har det tillkommit rekommendationer för adjuvant systemisk postoperativ cytostatikabehandling efter nefrouretärektomi för avancerad urotelial cancer i övre urinvägarna, vilket medför stärkt indikation för lymfkörtelutrymning i samband med kirurgi för patienter med misstanke om avancerad sjukdom med kliniskt tumöstadium T2 eller högre.
Nya behandlingsrekommendationer har tillkommit för metastatisk urotelial cancer med underhållsbehandling med avelumab efter platina-baserad kemoterapi utan progress.

För patienter med icke-muskelinvasiv blåscancer har en ny riskstratifiering baserad på EAUs prognostiska modell från 2021 införlivats i vårdprogrammet liksom en strukturerad algoritm för behandling vid recidiv av icke-muskelinvasiv blåscancer efter BCG-behandling.
Vidare har två nya bilagor adderats, dels avseende instillationsbehandling för urotelial tumör i övre urinvägarna (bilaga 16), dels för handläggning av radiologisk urachusrest utan overt malignitetsmisstanke (bilaga 19).

Kvalitetsindikatorn detrusor i resektatet vid TURB har också införlivats i denna version av vårdprogrammet, där målvärdet för andelen patienter med detrusor i resektatet vid TURB är 100 %.

Vid misstanke om muskelinvasiv blåstumör vid CT-urografi eller cystoskopi, rekommenderas i vårdprogramuppdateringen metastasscreening med FDG-PET-CT före TURB. Detta är infört i det standardiserade vårdförloppet.

I Sverige har vi en incidens på cirka 3200 fall per år och varje år dör 700 individer till följd av urinblåsecancersjukdom (2018).

 

Nationellt vårdprogram och SVF för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör, Kunskapsbanken