Uppdaterat vårdprogram för mantelcellslymfom (MCL) samt SVF lymfom och KLL

Sidan publicerades 8 september 2021

Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom (MCL) och det standardiserade vårdförloppet för lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

I Sverige insjuknar ca 100 personer årligen i mantelcellslymfom. Sjukdomen kan i vissa fall ha ett indolent förlopp, och initialt inte vara behandlingskrävande, men kan också vara betydligt mer kliniskt aggressiv. Behandling utgörs av kemoterapi i kombination med rituximab, och för yngre patienter rekommenderas också konsolidering med autolog stamcellstransplantation. Utvecklingen av behandling vid MCL går snabbt framåt, och många nya läkemedel studeras vid primärbehandling såväl som vid återfall av MCL.

Nytt i denna version av vårdprogrammet, är framför allt följande:

  • En rekommendation om analys av förekomst av TP53-mutation vid diagnos och vid återfall.
  • Tillägg av rekommendation av regimen VR-CAP som alternativ för äldre patienter
  • Rekommendation om underhållsbehandling med rituximab även för patienter som erhållit R-bendamustin

Samtidigt med uppdateringen av detta vårdprogram, har SVF för lymfom och KLL uppdaterats med en tabell över kvalitetsindikatorer i vårdprogrammen och smärre editoriella förändringar. 

Nationellt vårdprogram mantelcellslymfom, Kunskapsbanken

Standardiserat vårdförlopp lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), Kunskapsbanken