Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för skelett- och mjukdelssarkom

Sidan publicerades 29 september 2021

Det nationella vårdprogrammet och standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom har uppdaterats vilket godkändes av RCC i samverkan den 21 september 2021.

I Sverige insjuknar ungefär 370 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom. Mjukdelssarkom presenterar sig oftast som en asymtomatisk tumör, vilket leder till att det ofta negligeras av såväl patienter som läkare. Skelettsarkom däremot debuterar ofta med vilovärk, belastningssmärta och ibland med lokal svullnad. Sarkom är en ovanlig diagnos och behandlingen är därför nivåstruktuerad till fem regionala sarkomcentra samt tre nationella vårdenheter.

Nytt i denna version av vårdprogrammet, är framför allt följande:

  • Förtydligande av SVF
  • Uppdatering med senaste WHO-klassificeringen från 2020 
  • Uppdatering av onkologiska behandlingsrekommendationer för Ewing sarkom och metastatiskt sarkom 
  • Utökning av omvårdnadsrekommendationer med tillägg av omvårdnad vid olika onkologiska behandlingar, samt information om sexualitet, fertilitet, fysisk aktivitet och bäckenrehabilitering 
  • Tillägg av råd om egenvård vid onkologisk behandling 
  • Uppdatering av uppföljning av högriskpatienter. 

 

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg, Kunskapsbanken 

Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom, Kunskapsbanken 

Nivåstrukturering sarkom