Nationell kartläggning av resurser för bedömning, rehabilitering och uppföljning efter barncancer

Sidan publicerades 12 oktober 2021

En kartläggning har gjorts av vilka resurser som finns i respektive region inom området barncancer. Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som gjorts på uppdrag av Nationella arbetsgruppen för barnonkologi, utförd av processledare för barncancer inom respektive RCC.

Kartläggningen har genomförts genom att en enkät har skickats ut till alla barncancercentra och länssjukhus som deltar i behandling och uppföljning av barn med cancer. Enkäten har utformats som en resursenkät där de svarat på om en resurs finns, samt om den bedöms vara tillräcklig eller otillräcklig. Svarsfrekvensen är 94%.

Syftet är att få en likvärdig bedömning av hur det ser ut i sjukvårdsregionerna och att kunna göra representativa jämförelser.

Rapporten presenterar sammanslagna data från hela landet som presenteras i två delar och redogör vilka resurser som finns inom respektive region inom dessa områden:

  1. Tidig motorisk och neurokognitiv bedömning och rehabilitering efter barncancer
  2. Uppföljning enligt Nationellt vårdprogram för uppföljning efter barncancer

Tidig motorisk och neurokognitiv bedömning och rehabilitering

Enkäten visar att det finns resursbrister inom många viktiga kompetensområden som behövs för att genomföra tidig utredning och rehabilitering av barn som behandlats för cancer.

Per-Erik SandströmDen som har ansvarat för arbetet med att sammanställa den nationella rapporten är Per-Erik Sandström, processledare barncancer RCC Norr, som ingår i nationella arbetsgruppen för barnonkologi.

– Det som framkommit tydligast är den uttalade bristen på fysioterapeuter, neurologer, neuropsykologer och psykologer, säger han.

Barncancercentra gör skillnad

Resultat från undersökningen visar att samtliga barncancercentra anser sig ha förutsättningar att genomföra uppföljningen enligt vårdprogrammet. När det kommer till möjligheten att följa upp neurokognitiva och neurologiska biverkningar anser däremot ett center att resurserna inte är tillräckliga. Två centra anser även att resurserna inte är tillräckliga när det gäller möjligheten att följa upp komplikationer i tänder, munhåla och spottkörtlar. På sjukhus utan barncancercentra är det större skillnad i resultaten.

Kartläggningen ger möjlighet till regional fördjupning

Enkäten har genererat en stor mängd data som kan användas till regionala sammanställningar och ge fördjupande information för respektive sjukvårdsregion.

– Förhoppningen är att fördjupad regional data kan användas som underlag till verksamhetsuppföljning och utveckling av barncancervården i respektive region, säger Per-Erik Sandström.


Sammanställning av enkät rehabiliteringsresurser (pdf)