Rökning under strålbehandling ökar risken för canceråterfall

Sidan publicerades 30 november 2021

Patienter som röker under strålbehandling löper större risk att drabbas av canceråterfall jämfört med patienter som inte röker under behandling. Risken för strålrelaterade biverkningar är också förhöjd bland de som röker. Liknande slutsats går även att dra vid behandlingar med vissa målsökande läkemedel mot lungcancer. Det visar en ny rapport från RCC Mellansverige.

Läkare samtalar med patient

Rapporten, Rökning och cancerbehandling, är framtagen utifrån en systematisk litteraturöversikt och metaanalys och syftar till att undersöka om rökning under cancerbehandling påverkar behandlingens effekt eller risken för toxicitet (biverkningar från behandlingen).

– En systematisk litteraturöversikt innebär att vi söker upp alla befintliga studier som undersökt det här ämnet, alltså rökning och cancerbehandling. Därefter analyserar vi med statistiska metoder resultatet av dessa studier för att kunna presentera det sammanvägda resultatet av studierna, säger Antonis Valachis, onkolog vid Universitetssjukhuset Örebro och en av rapportens författare.

Rapporten är framtagen av RCC och delfinansierades av Läkare Mot Tobak. Arbetet bedrevs helt oberoende, utan inflytande av finansiärer.

Negativ effekt vid strål- och målsökande behandling

Resultatet av analyserna visar att rökning har en negativ effekt på vissa behandlingsmetoder medan det för andra behandlingsmetoder inte gick att dra samma slutsatser.

– Vi har kommit fram till att rökning under strålbehandling och målsökande medicinsk behandling (EGFR-TKI) ökar risken för canceråterfall då behandlingens effekt försämras samt att risken för strålrelaterade biverkningar ökar, säger Antonis Valachis.

Vad gäller cytostatikabehandling och immunterapi gick det däremot inte att dra slutsatsen att rökning påverkar behandlingen negativt.

– Däremot kunde vi inom dessa behandlingsmetoder identifiera flera kunskapsluckor där ytterligare forskning behövs för att kunna identifiera om rökning påverkar behandlingseffekten. Så vi kan inte definitivt säga att rökning inte spelar någon roll vid dessa behandlingar, utan det handlar snarare om att det behövs fler studier inom området för att öka kunskapen, säger Antonis Valachis.

Kan användas vid samtal med patient

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet här på cancercentrum.se och Antonis hoppas att den kan komma till användning för vårdpersonal inom cancer.

– Rapporten och dess slutsatser kan användas av sjukvårdspersonal vid samtal med patienter om hur rökning kan påverka den onkologiska behandlingen. Den kan vara ett bra verktyg för att motivera för patienter varför rökavvänjning innan behandlingsstart är viktigt, säger Antonis Valachis.

Även Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Mellansverige, ser att det finns fördelar med att använda rapporten vid samtal med patienter.

– Om kunskapen som finns i rapporten används så att patienter fattar rätt beslut, att sluta röka, så kan rapporten rädda liv. Vi hoppas att den ska bli välanvänd, avslutar Johan Ahlgren.

Rapport: Tobaksrökning och cancerbehandling (pdf, nytt fönster)

Om cancerrehabilitering