Vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom är reviderat

Sidan publicerades 31 mars 2021

Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL). Det första svenska nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom publicerades 2006, och har därefter uppdaterats årligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Lymfomgruppen. Det första vårdprogrammet som utarbetats enligt mall anvisad av RCC publicerades i juni 2015 efter godkännande av RCC i Samverkan.

I Sverige insjuknar ca 600 personer årligen i aggressiva B-cellslymfom. Huvuddelen av dessa lymfom är av typen diffust storcelligt B-cellslymfom, medan andra undergrupper är mer ovanliga. Om obehandlade, har dessa sjukdomar i allmänhet ett snabbt förlopp, men med dagens behandling är prognosen i många fall god, och syftet med behandlingen är i de flesta fall att bota sjukdomen.

Vårdprogrammet gäller för patienter ≥18 år och täcker följande sjukdomar: diffust storcelligt B‑cellslymfom (DLBCL), primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL), Primära CNS lymfom (PCNSL) och Burkittlymfom. Follikulära lymfom, grad 3b, liksom lymfom som transformerats från follikulärt lymfom, marginalzonslymfom eller kronisk lymfatisk leukemi, behandlas som DLBCL.

Nytt i denna version, som är den fjärde uppdateringen av ABCL-vårdprogrammet från juni 2015, är framför allt följande:

  • Ett avsnitt om CAR-T-cellsbehandling har tillagts, liksom andra uppdateringar beträffande recdivbehandling av DLBCL
  • Diagnostik, primärbehandling och recidivbehandling ligger nu under respektive diagnos, för att underlätta för läsaren.
  • Ett antal undergrupper av aggressiva B-cellslymfom har fått separata rubriker, och ett separat kapitel för mer ovanliga former av ABCL har lagts till
  • Patienter <65 år med DLBCL aaIPI=2 rekommenderas intensifierad behandling inkluderande högdos metotrexat och cytarabin
  • Nya kvalitetsmål har introducerats

 

Nationellt vårdprogram aggressiva B-cellslymfom (ABCL), Kunskapsbanken