Uppdaterat vårdprogram – cancerrehabiliteringen måste bli mer jämlik

Sidan publicerades 11 februari 2021

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har nu uppdaterats. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av cancerform. Rekommendationerna till regioner, sjukhus och verksamheter har förtydligats.

Forskning visar att det är viktigt att stödja patienten under och efter cancerbehandling och att insatser av skilda slag förbättrar utsikterna för ett långt liv.
– Ingen patient med cancer ska gå igenom cancerbehandling och sedan vidare i livet utan cancerrehabilitering, säger Gunnar Eckerdal, ordförande i vårdprogramgruppen. 

Behandling av lymfödem

Avsnittet om lymfödem har uppdaterats. Det finns nu universitetskurser om lymfödem. Vårdprogrammets rekommendation att alla patienter med lymfödem bör bedömas av utbildad lymfterapeut kan därför äntligen implementeras. Alla regioner i landet måste se över sin organisation så att behoven kartläggs på ett ordnat sätt och patienten erbjuds behandling och kompressionshjälpmedel på jämlika villkor.

Prehabilitering

Med prehabilitering menas riktade insatser direkt efter diagnos fram till det att cancerbehandlingen inleds. Det handlar bland annat om hjälp att sluta röka, råd om fysisk aktivitet, kost och näring, men det är inte minst stöd i ett psykologiskt och socialt perspektiv till patient och närstående. Vårdprogrammet redovisar de senaste studieresultaten som visar effekt på livskvalitet och överlevnad. Regionerna bör utveckla organisationen så att rätt kartläggning och åtgärder sätts in tidigt.

Cancerrehabilitering utanför sjukhus

Vårdprogrammet poängterar att regionerna måste bestämma vad de olika nivåerna i vårdkedjan ska ansvara för. Det finns mycket att vinna om rehabiliteringen kan ske nära patientens hem, helst på den vanliga vårdcentralen och rehab-enheten. Kompetens för att möta alla de behov en patient med cancer har, kan dock inte finnas överallt i primärvården, därför behövs planering och samverkan.

Vårdprogrammet innehåller ett nytt kapitel som belyser det värdefulla samarbetet mellan region och patientorganisationer och andra aktörer i samhället. Gunnar Eckerdal
– Cancerrehabilitering är en angelägenhet för hela samhället, betonar Gunnar Eckerdal.

Kvaliteten måste mätas

För att uppnå målet om jämlik cancerrehabilitering måste regionerna beskriva organisationen och redovisa insatser och om möjligt sina resultat. Till stöd för det arbetet har vårdprogrammet nu ett kapitel med rekommendationer och hjälpmedel för kvalitetssäkring.

–Vårdprogrammet visar att cancerrehabilitering är viktig, vetenskapligt underbyggd och en integrerad del av all cancervård. Tydlighet, ordning och reda är det som regionerna måste förbättra om cancervården ska kunna bli jämlik, avslutar Gunnar Eckerdal.

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken