Nationell cancerpreventionsplan ska stärka arbetet kring levnadsvanor

Sidan publicerades 3 februari 2021

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet inom cancerområdet beskrivs att det behövs ett ökat fokus på cancerprevention i Sverige. Nu publiceras en nationell cancerpreventionsplan, framtagen av den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom RCC, som förtydligar RCCs mål och ambitioner gällande det preventiva arbetet de kommande åren. Vikten av samverkan och på att stärka arbetet kring levnadsvanor inom hälso- och sjukvården står i fokus.

Samverkan rätt väg framåt

Preventiva insatser och tidig upptäckt av cancer utgör några av de viktigaste åtgärderna för att motverka det ökande antalet cancerfall och komplikationer relaterade till cancer. Världshälsoorganisationen uppskattar att minst 30 procent av alla cancerfall hade kunnat förebyggas.  

Ellen Brynskog RCC Väst– RCC är en av många organisationer som har möjlighet att göra skillnad när det gäller hälsofrämjande arbete och cancerprevention. Därför har vi valt att tydliggöra att vi vill engagera oss på olika sätt i olika frågor; i vissa fall ska vi driva arbetet framåt, i andra fall ska vi medverka alternativt stödja andras arbete, säger Ellen Brynskog, ordförande för den nationella arbetsgruppen för cancerprevention vid Regionala cancercentrum i samverkan. I det här fallet är ensam verkligen inte stark; nyckeln till framgång är samverkan, både mellan våra olika RCC, andra aktörer inom kunskapsstyrningen och med andra grupperingar och organisationer i samhället, säger Ellen.

En självklar del i hela vårdkedjan

Arbetet med att förebygga cancer sker inom flera samhällsarenor, där hälso- och sjukvården är en viktig aktör. Att främja hälsosamma levnadsvanor genom hela livet och erbjuda stöd utifrån behov bör vara en naturlig del i dialogen mellan hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och deras närstående såväl som med befolkningen i stort.

– Vår förhoppning är att RCC ska kunna bidra till att frågor som rör levnadsvanor blir en självklar del i hela vårdkedjan, säger Ellen Brynskog.

Den nationella cancerpreventionsplanen tar sin utgångspunkt i den Europeiska kodexen mot cancer och i Vägen framåt – RCCs gemensamma inriktning för svensk cancervård 2020-2022, där det beskrivs att RCC tillsammans med andra aktörer bör delta i ett bredare folkhälsopolitiskt arbete för förbättrade levnadsvanor.

– Den av RCC framtagna cancerpreventionsplanen går helt i linje med regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet inom cancerområdet samt även med den europeiska cancerplanens ambition att fokusera kring prevention. I Sverige behövs ett ökat fokus på prevention; om människors levnadsvanor förbättras minskar risken för insjuknande i cancer och andra folksjukdomar i befolkningen, säger Hans Hägglund, ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan samt cancersamordnare på SKR.

Nationell cancerpreventionsplan 2020-2022

Europeiska kodexen mot cancer, WHO

Vägen framåt – RCCs gemensamma inriktning för svensk cancervård 2020-2022