Möjligt att beräkna hälsoekonomiska effekter av cancerprevention

Sidan publicerades 28 september 2020

Cancerpreventionskalkylatorn är ett verktyg som beräknar resultatet av förebyggande arbete inom cancer, till exempel antal levnadsår, förändrad livskvalitet och ekonomiska effekter. Kalkylatorn kan användas som ett hjälpmedel för att påvisa fördelarna med cancerprevention.

kalkylator på pengar
Foto: Pixabay.

En cancerdiagnos innebär en katastrof för den enskilde patienten och dennes närstående, men är också en påfrestning för samhället. Genom förebyggande insatser kan andelen nya cancerfall minskas, vilket är en vinst både för individen och för samhället.

De positiva effekterna med att förebygga cancer är många, men kan ibland vara svåra att redovisa. Hur vet vi till exempel att de insatser vi gör idag leder till ett minskat insjuknande i cancer om tio eller tjugo år? Och hur bevisar vi att det är kostnadsmässigt försvarbart att spendera pengar på förebyggande insatser?

Med hjälp av hälsoekonomiska metoder kan man beräkna effekterna av förebyggande insatser, både i ekonomiska besparingar, antal sparade levnadsår och förbättrad livskvalitet. Regionala cancercentrum i samverkan har tillsammans med Uppsala universitet och HFS-nätverket (hälsofrämjande sjukhus) utvecklat cancerpreventionskalkylatorn (CPK), ett verktyg som hjälper till att göra just detta – beräkna hur förebyggande arbete och förändringar i människors levnadsvanor påverkar insjuknandet i cancer och vilka effekter detta ger på de samlade samhällskostnaderna.

Beräknar förändringar inom fyra områden

CPK beräknar förändringar inom fyra områden; incidens (nyinsjuknande), kvalitetsjusterade och funktionsjusterade levnadsår samt relaterade samhällskostnader för hälso- och sjukvården, kommuner och Försäkringskassan. Beräkningarna baseras på fyra levnadsvanor; övervikt, tobaksrökning, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol. Anledningen är delvis att dessa fyra har en stark koppling till ökad cancerrisk.

CPK kan räkna ut hur förekomsten av olika levnadsvanor påverkar förändringar i de olika områdena, till exempel hur en minskning av antalet personer med kraftig övervikt skulle påverka hälso- och sjukvårdens kostnader.

– Cancerpreventionskalkylatorn är praktiskt verktyg för att hjälpa politiker, beslutsfattare och folkhälsoarbetare att se fördelarna med och därmed våga satsa kraftfullt på prevention. CPK kan inte ta in all den komplexitet som verkligheten innebär, men den kan vara ett hjälpmedel för att se potentialen i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, säger Miriam Elfström, ordförande i den nationella arbetsgruppen för cancerprevention.

Stöd för prioriteringar av insatser i Gävleborg

Region Gävleborg har med hjälp av CPK gjort en sammanställning av hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande arbete, som kan fungera som ett stöd för prioriteringar av insatser och för att se möjliga besparingar om befolkningens levnadsvanor förändras.

– Materialet används som diskussionsunderlag i vårt gemensamma preventionsarbete. Vi har till exempel använt det i diskussioner tillsammans med tjänstepersoner i några av länets kommuner. Att ha ett gemensamt material, med lokala data, att utgå från har skapat samsyn och underlättat förståelsen för vad vi behöver prioritera, säger Camilla Larssen, folkhälsostrateg på Region Gävleborg.

Att använda CPK

Mer information om CPK, hur den används och hur den är konstruerad finns här på cancercentrum.se.

Cancerpreventionskalkylator (CPK)

Kontakta nationella arbetsgruppen för cancerprevention om du har frågor kring CPK.

Arbetsgrupp cancerprevention