SVF-utredda patienter fortsatt nöjda

Sidan publicerades 26 juni 2020

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp för misstanke om cancer fortsätter i stort att vara positiva till sin upplevelse av vården. Det visar RCCs redovisning av samtliga patientenkäter som skickats till patienter som gått igenom en SVF-utredning under 2019.

Under 2019 skickades 57 830 enkäter ut till patienter som på grund av cancermisstanke genomgått en SVF-utredning. Drygt hälften av dem svarade (34 166 svar = 59 procent).

Precis som tidigare är patienterna över lag nöjda med vården. De största skillnaderna återfinns precis som tidigare år mellan de vars utredning slutat med en cancerdiagnos och de som visat sig inte ha cancer.

Skillnader mellan diagnoser och regioner

– De positiva siffror vi sett tidigare håller i sig på nationell nivå. Men vi ser också att det finns skillnader på regional nivå eller inom specifika vårdförlopp. Jämför man data från 2017 med 2019 kan man se förbättringar till exempel inom SVF för huvud- halscancer i både Region Östergötland och Västerbotten medan Region Stockholm har förbättrat sig mycket inom levercancerområdet, säger Helena Tufvesson Stiller vid Regionalt cancercentrum sydöst.

Liknande positiva exempel finns inom fler regioner och vårdförlopp, säger hon.

Statistisk grafik över svar från PREM-enkät

Förändring av resultat för SVF levercancer i Region Stockholm mellan 2017 och 2019. Källa: Nationell Patientenkät (patientenkat.se)

Allt inte lika positivt

På sina håll kan man även se försämringar i mätresultaten. När man analyserar situationen hittar man ofta förklaringar, till exempel i form av förändringar i personalstyrkan eller att arbetssättet inte alltid reflekteras i mätresultatet.

– Låga siffror på frågan om patienten fått en individuell vårdplan kan indikera att vårdplanen kan ha upprättats senare, efter att patienten svarat på enkäten, exempelvis inför behandlingsstart. Det behöver inte betyda att berörd verksamhet inte använder den alls, berättar Helena Tufvesson Stiller.

Helena påpekar dock att resultaten i de flesta fall ligger relativt stabilt över tid. Och att det gäller att tolka siffrorna med försiktighet och sätta resultaten i relation till hur processen fungerar, precis som med andra typer av data.

Paus under 2020

På grund av covid-19-pandemin har de flesta regioner valt att ta en paus i utskicken av enkäten. Under tiden har ett arbete för att se över enkätens utformning inletts. Helena uppmanar därför till att höra av sig med synpunkter och tankar kring enkäten.

Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp