Patienter med huvud- och halscancer ger vården högt betyg

Sidan publicerades 5 juni 2020

I Sverige drabbas varje år cirka 1 600 personer av huvud-halscancer. Majoriteten av dem som drabbas är cirka 65 år och flertalet är män. För att ta reda på patienters upplevelser och tillfredsställelse med vården, gjordes en nationell undersökning. I en färsk PREM-rapport ges bemötande, information och omhändertagande höga betyg.

va Hammerlid, kirurg och registerhållare för det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer, SweHNCR

– Överlag är jag nöjd med resultaten, det blev bra betyg inom de flesta områden, bättre än jag vågat föreställa mig. Men det finns utrymmen för förbättringar, säger Eva Hammerlid, kirurg och registerhållare för det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer, SweHNCR.

PREM-rapport MDK-år 2018 (pdf, nytt fönster)

Nationell undersökning

I en ny rapport, med resultat från en nationell enkätundersökning, redovisas resultat från enkätintervjuer med 684 patienter som genomgått behandling för huvud-halscancer. PREM-enkäten (Patient Reported Experience Measures), skickades ut fyra månader efter diagnos och behandlar områden som: erfarenheter av vården och intryck av kvaliteten på vården.

– Svarsfrekvensen var cirka 65 procent och svaren vi fick är representativa för gruppen. Den här undersökningen pågår i två år och rapporten redovisar det första året. Vi kommer att fortsätta med undersökningen för att vi ska få tillräckliga data som kan ligga till grund för förbättrings- och utvecklingsarbete på regional nivå, säger Eva Hammerlid som även är regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst.

Framsida på rapporten.jpg

Nöjda med informationen

Sammanfattningsvis visar rapporten att 60 procent av patienterna först vände sig till primärvården med sina symtom. Cirka 58 procent fick ett cancerbesked inom en månad och 80 procent inom tre månader. Efter besked påbörjade drygt 71 procent sin behandling inom en månad. Majoriteten, över 80 procent, fick beskedet vid ett personligt möte. En hög andel, nästan 87 procent, fick tillgång till kontaktsjuksköterska

– Här skulle vi vilja se resultat på över 90 procent. Sju procent av deltagarna svarade att de aldrig haft kontakt med kontaktsjuksköterska, och den siffran borde ligga på 0, säger Eva Hammerlid.

Nära 90 procent upplevde att informationen inför och under behandling var mycket eller ganska bra.

Frågan om delaktighet visade att nästan 85 procent upplevt att de varit ”lagom delaktiga” i beslut om vård, cirka 11 procent svarade att de varit för mycket eller för lite delaktiga.

– Min erfarenhet är att delaktighet kan vara på gott och ont då vissa patienter kan uppleva att vi lägger över ansvaret på dem. Om det till exempel finns två likvärdiga behandlingsalternativ brukar många patienter vända sig till oss i vården med argumentet att vi är experterna, inte dom, och att beslut bör fattas av professionen utifrån vetenskaplig evidens.

Digitalisering av Min vårdplan

Över 40 procent av patienterna kände inte till eller hade inte fått ta del av en skriftlig vård- och behandlingsplan.

– Här behöver vi verkligen bli bättre. På nationell nivå arbetar många med digitaliseringen av Min vårdplan med information om bland annat patientens diagnos och utredningar. På sikt hoppas jag att det ska förbättra våra resultat.

Nära 20 procent svarade att de inte erbjudits tillräckligt stöd kring känslomässiga frågor, som exempelvis oro.

– Här svarade 40 procent att de fått tillräckligt med stöd, och nära 40 procent hade inte behov av något stöd. Men visst, vi kan alltid bli bättre inom det här området. Enkäten visar ändå, på ett övergripande plan, att en hög andel av patienterna är nöjda, inte minst inom områden som bemötande, information och omhändertagande, det är glädjande, säger Eva Hammerlid.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer