Uppdaterat vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

Sidan publicerades 21 januari 2020

Hela vårdprogrammet har reviderats efter behov, både faktamässigt och för att bättre anpassas till berörda målgrupper.

Vårdprogrammet som fastställdes av RCC i samverkan i januari 2020 gäller för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg hos vuxna patienter. För barn med sarkom hänvisas till vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn.

Huvudsakliga förändringar i vårdprogrammet

  • kapitel 7 symtom och tidig utredning har uppdaterats då ett standardiserat vårdförlopp för sarkom i extremiteter och bålvägg nu är implementerat.
  • kapitel 8 uppdaterats avseende rutiner kring diagnosbesked, omvårdnad och rehabilitering
  • kapitel 10 uppdaterats avseende etableringen av nationell multidisciplinär konferens
  • kapitel 11 och 13 uppdaterats i delar avseende rekommenderade medicinska behandlingar
  • kapitel 15 utökats med ett stycke om vikten av behandling av lymfödem efter sarkom samt att förnyad behovsbedömning för rehabilitering bör göras regelbundet
  • kapitel 16 kompletterats med ett stycke om fysisk aktivitet och kostvanor
  • kapitel 17 utökats med mer information om förnyad behovsbedömning för rehabilitering samt rutiner för avslut av tumörkontroller och vad patienten ska vara observant på därefter. Texten har även skrivits om för att anpassas till en ny generisk modell för nationella vårdprogram.
  • kapitel 18 justerats enligt genomförd nationell nivåstrukturering med nationella vårdenheter vid Karolinska sjukhuset, Solna, Skånes Universistetssjukhus, Lund samt Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
  • kapitel 19 uppdaterats med ledtider i enlighet med det standardiserade vårdförloppet för sarkom i extremiteter och bålvägg.

Överlag rör det sig om uppdateringar av tidigare version för att bättre spegla den faktiska vården idag med nationella MDK samt SVF samt utvecklade skrivningar om vikten av paramedicinska insatser vid sarkomsjukdom.

Nationellt vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg