Nu finns en uppdaterad version av det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom

Sidan publicerades 9 december 2020

Det nya vårdprogrammet fastställdes av RCC i Samverkan den 8 december 2020.
Det första nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom togs fram 2017. Innan dess fanns nationella riktlinjer.

I Sverige insjuknar ca 200 personer årligen i Hodgkins lymfom. En majoritet av dessa är unga vuxna men sjukdomen förekommer också hos äldre och barn.

I denna uppdaterade version har inga stora förändringar av behandlingsprinciper genomförts men däremot ett antal mindre justeringar. Dessa är de viktigaste: 

  • Den största förändringen är att ett kapitel om Hodgkins lymfom vid graviditet har lagts till.
  • Texten om hur patienter med låga stadier men alltför stora strålfält ska behandlas har förtydligats.
  • Skrivningar har justerats om möjligheten att påbörja behandling av avancerade stadier med ABVD istället för eskalerad BEACOPP.
  • En separat rekommendation om handläggning vid återfall efter 2 ABVD+RT har tagits bort.
  • Primärt refraktär sjukdom och återfall har definierats bättre. Det har förtydligats när lokalt PET-upptag efter behandling med eskalerad BEACOPP kan strålbehandas.
  • Texten om byte till brentuximab vedotin-innehållande regim vid utebliven remission efter salvage har också gjorts tydligare.

Utan behandling är Hodgkins lymfom en dödlig sjukdom men med modern behandling är prognosen i allmänhet god och en majoritet av patienterna botas. Eftersom de flesta patienter är unga och andelen botade patienter är hög är det viktigt att försöka minska sena biverkningar av behandlingen. Optimal primärbehandling och fungerande uppföljning på lång sikt är därför av största vikt. Två grupper som har sämre prognos än övriga är de äldre och de med recidiv av sjukdomen. Därför är det också av största vikt med så bra behandling som möjligt för de äldre liksom med effektiv recidivbehandling.

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom, Kunskapsbanken