Nytt vårdprogram för vulvacancer

Sidan publicerades 2 april 2020

Ett nytt vårdprogram för vulvacancer har fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Syfte och mål med vårdprogrammet är att göra utredningen, behandlingen och uppföljningen av vulvacancer jämlik i hela Sverige.

Vulvacancer är en ovanlig sjukdom och utgör cirka 5 procent av alla gynekologiska cancerdiagnoser. Eftersom sjukdomen är ovanlig, kräver den en multidisciplinär diagnostik och utredning inför behandlingsrekommendationer.

Det nationella vårdprogrammet för vulvacancer är avsett att användas inom hela vårdkedjan från primärvård till specialistvård och även inom den palliativa vården.

Multidisciplinärt omhändertagande

Det finns ett flertal behandlingsalternativ vid vulvacancer och diagnosen medför ofta en direkt påverkan på patientens livskvalitet och sexualitet. Ett multidisciplinärt omhändertagande är därför viktigt. Vid metastaserad eller primärt avancerad vulvacancer är radiokemoterapi kombinerad strål- och cytostatikabehandling ett av de viktigaste behandlingsalternativen.

Uppföljning för ökad följsamhet

Ett mål med det nationella vårdprogrammet är att öka följsamheten till befintliga riktlinjer. Det kommer bland annat att mätas och följas upp kontinuerligt med hjälp av kvalitetsregisterdata som bland annat omfattar patientens livskvalitet och upplevelse av vården genom patientrapporterade utfallsmått.

Vårdprogrammet innefattar i huvudsak:

  • diagnostik
  • utredning
  • remittering
  • nationell multidisciplinär konferens (nMDK)
  • kirurgisk och onkologisk handläggning
  • efterbehandling och uppföljning
  • återfallsutredning och -behandling
  • komplikationsbehandling
  • palliativ behandling
  • uppföljning

Nationellt vårdprogram vulvacancer, Kunskapsbanken