Vårdprogrammet för KML uppdaterat

Sidan publicerades 2 september 2019

Möjlighet att stoppa kontinuerlig behandling, mer multidisciplinärt samarbete, riskskattning samt hälsoekonomi är några delar som förändrats i samband med den senaste uppdateringen av vårdprogrammet för KML (kronisk myeloisk leukemi). Uppdateringen har genomförts under 2018-2019 på uppdrag av RCC i samverkan och finns nu tillgänglig på webben.

Vårdprogramgruppen, som genomfört uppdateringen, har bestått av regionalt förankrade läkare, främst hematologer i Svenska KML-gruppen, men även specialister från angränsande medicinska områden samt hematologisjuksköterskor och representant från patientföreningen Blodcancerförbundet.

Den föregående versionen publicerades i december 2015, och de viktigaste förändringarna jämfört med den versionen är bland annat:

  • Utvidgad riskskattning av såväl KML-sjukdomen som av kardiovaskulär (hjärta-blodkärl) medsjuklighet inför val och uppföljning av behandling med tyrosinkinashämmare.
  • Uppdaterade rekommendationer kring försök till uppehåll/stopp av kontinuerlig behandling med tyrosinkinashämmare hos patienter med långvarigt så kallat djupt molekylärt behandlingssvar.
  • Nytillkomna diagnostiska möjligheter, främst vid behandlingssvikt, föranledda av snabb utveckling av molekylära analystekniker.
  • Utökad hänsyn till hälsoekonomiska faktorer i givna rekommendationer, främst föranledd av utgånget patent för den första, banbrytande tyrosinkinashämmaren vid cancer, imatinib, med efterföljande radikal prissänkning.

Nationellt vårdprogram för KML (kronisk myeloisk leukemi)