Vårdprogrammet för KLL reviderat

Sidan publicerades 5 september 2019

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har genomgått en revidering, som godkändes av RCC i samverkan 26 augusti 2019.

Den nya versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Betydelsen av att väga in samsjuklighet vid val av terapi poängteras (kap 8:2).
  • Kompletterande utredning vid behandling bör omfatta IGHV-genmutationsstatus (kap 8:2). Vid primärbehandling av omuterade IGHV samt hos patienter med betydande samsjuklighet kommer ibrutinib bli aktuellt. Vid revidering av vårdprogrammet finns ingen subventionerad rekommendation för dessa indikationer. Primärbehandling vid KLL utan del(17p)/TP53-mutation kvarstår därmed oförändrad
  • Singelbehandling med klorambucil utgår.
  • Vid relapsbehandling kap 10.3 rekommenderas nu generellt ibrutinib som andra linjens behandling även vid avsaknad av del 17p/TP53.
  • Förtydligande av kriterier vid risk för tumörlyssyndrom
  • Kvalitetsregistret har under 2019 bättre anpassats för löpande registrering av kontinuerliga läkemedelsbehandlingar
  • Tillägg av kvalitetsindikator: Undersökning avseende IGHV-mutationsstatus inför behandlingsstart.
  • Bilaga 3 med överskådliga behandlingsrutor för varje regim med doser och cykelintervall.

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Data från det svenska nationella KLL-registret visar att årligen insjuknar cirka 500 personer i Sverige i KLL. Medianålder vid diagnos är 72 år. Cirka 30 procent av patienterna är yngre än 65 år vid diagnos och sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi