Vårdprogrammet för gallvägscancer uppdaterat

Sidan publicerades 19 september 2019

Revisionen innehåller faktaförändringar och information om centralisering vid perihilär gallgångscancer. Den aktuella revisionen innefattar inte förändringar som bedöms påverka organisation eller ekonomi.

Detta har uppdaterats i vårdprogrammet:

  • statistik, med uppdaterad incidens
  • komplettering avseende gallblåsepolyper, där det förtydligas att polyp hos PSC patient skall bedömas vid MDK
  • tillägg av text om att förekomst av maljunction mellan gallgång och pancreasgång kan medföra risk för cancer i gallgång och gallblåsa
  • ny text angående familjär riskökning vid gallblåsecancer, men att det inte har kopplats till genetiska förändringar
  • TNM, där version 7 ersätts med version 8. Det innefattar förändrad T-klassificering för intrahepatiskt cholangiocarcinom, och där det vid gallblåsecancer särskiljs på cancer som lokaliseras på periotoneal resp leversida. Avseende lymfkörtelmetastaser införs N2 vid 4 eller fler lymfkörtelmetastaser.
  • perihilär gallgångscancer där det införts en nationell konferens för kurativt syftande behandling, och den kirurgiska behandlingen har centraliserats till Stockholm och Göteborg
  • kemoterapidelen har uppdaterats mot bakgrund av rapporterade studier, men rekommendationer har inte förändrats.

Revisionen är mycket begränsad, och har därför enbart varit ute på remissrunda 1. Remissynpunkter har också bedömts som mycket begränsade, och har beaktats (finns separat dokument som beskriver bedömning och åtgärder utifrån remissvar).

Vårdprogrammet för gallvägscancer