Regeringen fortsätter den långsiktiga satsningen på cancer

Sidan publicerades 18 september 2019

Cancervården ska fortsatt stärkas. Det slår regeringen fast i årets höstbudget och avsätter därför 500 miljoner kronor per år från och med 2020 till att utveckla vården, tillgängligheten och jämlikheten inom cancerområdet.

Budgetluntan 2019Under perioden 2015 - 2018 har det inom regeringens anslag för hälso- och sjukvård avsatts 500 miljoner kronor per år för insatser inom cancervården. Genom riksdagens beslut om budgeten för 2019 tillfördes cancerområdet 500 miljoner.

För 2020 föreslår regeringen att motsvarande nivå tillförs anslaget och för 2021 och framåt beräknas 500 miljoner kronor per år.

– Det här är ett mycket positivt besked som visar att det arbete som vi driver och samordnar inom SKL och de regionala cancercentrumen – tillsammans med regionernas samlade cancervård – är viktigt och framgångsrikt. Och att statens förtroende för vårt fortsatta arbete är starkt och långsiktigt, säger Hans Hägglund, cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Årlig översyn av nationella cancerstrategin

För att möta den snabba utvecklingstakt som bland annat digitalisering och innovation möjliggör framgår i budgeten att regeringen avser att förnya den nationella cancerstrategin genom årliga överenskommelser mellan regeringen och SKL. Regeringen menar att årliga uppdateringar av insatserna gör att Sverige bättre kan tillvarata de möjligheter som nya medicinska och tekniska framsteg medför.

Fortsatt satsning på standardiserade vårdförlopp

Regeringen anser att det nationella systemet med standardiserade vårdförlopp har visat på goda resultat och har bidragit till att tillgängligheten till cancervården ökat, trots de stora utmaningar som vården står inför. Regeringens satsning för att förbättra tillgängligheten och minska de regionala skillnaderna inom cancervården ska därför fortsätta.

Patienten ska stärkas genom alla skeden

Utöver satsningen på tillgänglighet genom standardiserade vårdförlopp kommer regeringen fr.o.m. 2020 att avsätta medel för att stärka patienten genom alla centrala skeden kopplat till cancer. Det handlar om att minska behoven av vård och behandling genom prevention och tidig upptäckt, att utveckla och effektivisera behandlingsmetoder och att utöka insatserna kopplat till det som händer efter behandling såsom rehabilitering, uppföljning och palliativ vård.

Utveckla barncancervården

Regeringen vill också att förstärkningen av cancervård även ska omfatta en utveckling av barncancervården och att trygga övergången mellan barn- och vuxenvården, att utveckla kompetensförsörjningen i cancervården samt primärvårdens kunskap och förmåga kopplat till cancer. Att införa HPV-vaccin även för pojkar är enligt regeringen också en viktig del i kampen mot cancer.

Regeringens budgetproposition för 2020, Regeringskansliet

Foto: Finansdepartementet