Vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom reviderat

Sidan publicerades 19 september 2019

Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL). Detta är den tredje uppdateringen av vårdprogrammet.

Det första svenska nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL) publicerades 2006, och har därefter uppdaterats årligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Lymfomgruppen. Det första vårdprogrammet som utarbetats enligt mall anvisad av RCC publicerades i juni 2015 efter godkännande av RCC i Samverkan.

Vårdprogrammet gäller för patienter ≥18 år och täcker följande sjukdomar: diffust storcelligt B‑cellslymfom (DLBCL), primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL), Primära CNS lymfom (PCNSL) och Burkittlymfom. Follikulära lymfom, grad 3b, liksom lymfom som transformerats från follikulärt lymfom, marginalzonslymfom eller kronisk lymfatisk leukemi, behandlas som DLBCL.

Nytt i denna version, som är den tredje uppdateringen av ABCL-vårdprogrammet från juni 2015, är framför allt följande:

  • För patienter med lågrisk (aaIPI=0) diffust storcelligt B-cellslymfom rekommenderas nu deeskalerad behandling med R-CHOP x 4 + 2 doser rituximab. För patienter med bulkig sjukdom rekommenderas dock fortfarande 6 cyklers behandling.
  • Rekommendationer avseende CNS-profylax och behandling av högrisk patienter med DLBCL (aaIPI 2-3) har omarbetats betydligt, och tidig profylax med högdos metotrexat har introducerats. I denna version har indikationerna och doserna av högdos metotrexat modifierats. I övrigt endast mindre justeringar inklusive uppdatering av referenslistan.

I Sverige insjuknar ca 600 personer årligen i aggressiva B-cellslymfom. Huvuddelen av dessa lymfom är av typen diffust storcelligt B-cellslymfom, medan andra undergrupper är mer ovanliga. Om obehandlade, har dessa sjukdomar i allmänhet ett snabbt förlopp, men med dagens behandling är prognosen i många fall god, och syftet med behandlingen är i de flesta fall att bota sjukdomen.

Vårdprogram för aggressiva B-cellslymfom