Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Sidan publicerades 16 september 2019

Tio nationella vårdprogram går idag ut på remissrunda. Sex av dessa är reviderade och går på remiss till profession och regioner samtidigt, enligt RCCs nya rutin för remissrundor.

Två av vårdprogrammen är helt nya och går på remiss enbart till profession och patientföreningar. Ytterligare två är nya men har kommit ett steg till i processen och går nu på remiss till regionerna. De publiceras tillsammans med de reviderade vårdprogrammen.

Utöver vårdprogrammen går fyra reviderade SVF på remiss för att profession och regioner ska kunna lämna synpunkter innan de fastställs och börjar gälla från årsskiftet. De har genomgått förändringar som inneburit att ledtider och/eller kriterier för välgrundad misstanke har förändrats.

Ett av dessa är det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer där MRT nu får en större roll i den diagnostiska processen. Förändringen införs samtidigt i det nationella vårdprogrammet och därför går diagnostikkapitlet ur vårdprogrammet på remiss tillsammans med SVF. Vårdprogrammet som helhet kommer att gå på remissrunda den 15 november.

Nationella vårdprogram och SVF på remiss

I alla dokument som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur synpunkter lämnas in.

Reviderade vårdprogram på remiss

 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Hudlymfom (nytt vårdprogram)
 • Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi
 • Skelett och mjukdelssarkom
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Vulvacancer (nytt vårdprogram)

Reviderade SVF på remiss

 • Livmoderhalscancer
 • Lymfom och KLL
 • Njurcancer
 • Prostatacancer

Nya vårdprogram på remiss

 • Binjuretumörer
 • Buksarkom

Ny rutin för remissrundor

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram och SVF publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. Från den 15 april 2019 införs en förändring i rutinen för remissrundor. Ändringen och syftet med den har tidigare beskrivits.

Ny rutin för remisshantering av vårdprogram