Reviderat vårdprogram för huvud- och halscancer

Sidan publicerades 26 mars 2019

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har reviderats.
Arbetsgruppen har haft en tvärprofessionell sammansättning och även inkluderat patientrepresentanter. Vårdprogrammet har varit på remiss till professionen och vårdgivarna och därefter har mindre justeringar gjorts.

Incidensen för huvud- och halscancer ökar med ca 3 % per år, snabbast ökar tumörerna i oropharynx (mellansvalget). Dessa tumörer orsakas oftast av humant papillomvirus (HPV) och är anledningen till att en utredning pågår om att införa HPV-vaccination även för pojkar. 

Eva Hammerlid, ordförande nationell vårdprogramgrupp huvud- och halscancer

– Då incidensen av huvud- och halscancer ökar behövs en ökad kapacitet för utredning, behandling (kirurgi samt strålbehandling) och rehabilitering. Det innebär också att kompetensen för alla personalkategorier behöver upprätthållas kontinuerligt och att antalet vårdplatser behöver öka. Ledtiderna för huvud- och halscancer har minskat sedan standardiserat vårdförlopp för huvud och halscancer infördes 2015, men de behöver minska ytterligare för att uppnå målen säger Eva Hammerlid, ordförande nationell vårdprogramgrupp huvud- och halscancer.

Enligt Svenska Kvalitetsregisistret för huvud- och halscancer har femårsöverlevnaden ökat till> 67%.

Förändringar i den reviderade versionen

I det nya vårdprogrammet finns ett helt nytt omvårdnadskapitel.

Införandet av TNM 8 har haft stor påverkan på stadieindelningen vid huvud- och halscancer, då både HPV- och Epstein Barr virus-diagnostik samt tumörinfiltrationsdjup nu påverkar tumörklassifikationen. Det reviderade vårdprogrammet har anpassats till TNM 8.

I vårdprogrammet rekommenderas att PET med diagnostisk datortomografi samt MR, används något mer vid utredning av huvud- och halscancer jämfört med tidigare.

Behandlingsrekommendationerna har ändrats något, men oftast till färre rekommenderade behandlingsalternativ jämfört med tidigare. Immunterapi har tillkommit som en andra linjens behandling vid palliativ behandling, likaså har protonbestrålning på Skandionkliniken i Uppsala tillkommit som ett möjligt behandlingsalternativ i utvalda fall. Utredning med sentinel node biopsi och utredning/behandling med transoral robotkirurgi är under utveckling, men rekommenderas inte som klinisk rutin i denna version av vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer