Patientinformation lanseras i Regimbiblioteket

Sidan publicerades 5 juni 2019

Nu har Nationella regimbiblioteket på cancercentrum.se utökats med patientinformation. I ett första skede har information om behandling av tjock- och ändtarmscancer publicerats.

Patientinformationen, som finns tillgänglig för regimerna under tjock- och ändtarmscancer, beskriver behandling, symtom på och råd vid vanliga biverkningar samt kortfattade råd om levnadsvanor under behandlingen. I informationen anges också när man akut bör kontakta vården. Den regimspecifika informationen kan med fördel skrivas ut och lämnas till patienten vid start av behandling. Anledningen till att denna diagnos är först ut är att tjock- och ändtarmscancer är en vanlig cancerdiagnos och den är ungefär lika mycket förekommande bland män som bland kvinnor. De eventuella kommentarer som kommer in efter att informationen börjar användas i vården kan komma att ändra hur de framtida texterna utformas.

Projektet med patientinformation påbörjades under 2018 och har sedan dess arbetats fram i samarbete med många olika instanser. RCC:s nationella preventionsgrupp har varit delaktig i att ta fram en generell text kring råd om levnadsvanor. I en workshop med patientföreträdare, företrädare för vården och kommunikation förbättrades texterna ytterligare. Texterna har granskats av erfarna onkologsköterskor för att säkerställa att relevanta biverkningar tas med. Därefter har en språkkonsult med kunskap om 1177 och dess riktlinjer hjälpt till göra texterna mer lättlästa.

Nu tar RCC tag i uppgiften att länka patientinformationen till Min vårdplan på 1177 samt jobba vidare med fler diagnosområden. Närmast på tur ligger matstrups- och magsäckscancer som har fler regimer gemensamma med tjock- och ändtarmscancer.

Bakgrund: patientinformation i Regimbiblioteket

Regimbiblioteket på cancercentrum.se anger tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras. Idag finns drygt 400 fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp.

Regeringen gav 2018 RCC uppdraget att i samverkan med patientföreträdare ta fram nationell patientinformation kopplat till befintliga regimer i Regimbiblioteket. Information om sunda levnadsvanor såsom matvanor och fysisk aktivitet ska ingå. Denna information ska gå att länka till Min vårdplan så att patienter individuellt ska få tillgång till rätt information för den behandling de genomgår.