Höjd certifieringsnivå för huvud- och halscancerregistret

Sidan publicerades 23 januari 2019

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har höjt certifieringsnivån för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) från nivå tre till två. Det är ett systematiskt utvecklingsarbete som har lett fram till den höjda certifieringsnivån.

Martin Beran

– Registret är speciellt då incidensen i Sverige är låg (1500 fall per år) och omfattar nio diagnosgrupper med flera subgrupper. Dessa är mycket olika avseende utredning, behandling och överlevnad. För att det ska vara möjligt att utvärdera registerdata på så små patientgrupper har registret prioriterat att ha hög täckningsgrad och hög kvalitet på de data som läggs in i registret. Den höjda certifieringsnivån är ett kvitto på att det är ett välfungerande register som uppfyller de höga krav som gäller för nivå två, säger Martin Beran, avgående registerhållare för registret.

Registrets utveckling

Under 2018 har arbete utförts för att bland annat lägga in enkätsvar i registret från patienter om hur de upplever vården (Patient Reported Experience Measures) och hur patienter ser på sin sjukdom och hälsa efter behandling (Patient Reported Outcome Measures). 

Införandet av den nya versionen för tumörklassificering enligt UICC, TNM 8, har krävt en stor arbetsinsats som också lett till andra förändringar och förbättringar av registret.

– Stödteamet på RCC-väst, som idag består av Susanne Amsler Nordin, Erik Holmberg, Claudia Adok och Anna Sandelin, har varit ett ovärderligt stöd för registrets ledning och styrgrupp i att succesivt forma och utveckla registret till den nivå det är på idag, säger Martin Beran. 

Data från registret förbättrar vården för patienterna

Öron-, näs- och halsklinikerna kan idag ta del av egna, regionala och nationella data i registret och via årsrapporter som publiceras på cancercentrum.se. Sedan i höstas finns det även en interaktiv rapport publicerad öppet på nätet. 

Redan innan införandet av standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer har registret kommunicerat ledtider till klinikerna. Ledtiden från remissankomst till behandlingsbeslut har genom förbättringsarbete på klinikerna kortats med 13 dagar (från 56 till 43) sedan registret startade 2008. Den relativa femårsöverlevnaden har också förbättrats under perioden.

Nu får registret en ny registerhållare

Martin Beran som varit registerhållare sedan starten av registret lämnade sitt uppdrag som registerhållare vid årsskiftet och Eva Hammerlid, ÖNH-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har utsetts till ny registerhållare.

Eva Hammerlid

– Det är en utmaning att ta över som registerhållare efter Martins fina arbete och att fortsätta utveckla registret tillsammans med stödteamet och alla verksamheter. Vi ska nu arbeta vidare med registret och använda data i registret för utvecklingsarbete och forskning, avslutar Eva Hammerlid, tillträdande registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer.

Interaktiv online rapport för diagnosår 2007–2017

Information om de fyra certifieringsnivåerna