Regeringen och SKR överens om treårig satsning för jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Sidan publicerades 18 december 2019

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande är överenskommelsen treårig och ska finansieras med 500 miljoner kronor per år 2020–2022.

Medlen i överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 447 miljoner kronor varav 320 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna. Den viktigaste åtgärden är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

– Överenskommelsen är en viktig del i att fortsätta och utveckla den nationella cancerstrategin. Att överenskommelsen är treårig, med årliga uppdateringar av insatsområden, möjliggör en kontinuerlig anpassning av insatserna och en mer långsiktig planering för såväl RCC som regionerna, säger Marie Morell, ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation.

Mer tillgänglig och jämlik cancervård

Arbetet under 2020 ska huvudsakligen fokuseras på att nå SVF-målen 2020. Den uppnådda måluppfyllelsen om att minst 70 % av de som insjuknar i cancer utreds via ett standardiserat vårdförlopp ska bestå. Därtill behöver arbetet intensifieras för att målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får sin utredning inom utsatta maximala tidsgränser ska uppnås.

För att få en samlad bild av hur tillgängligheten till cancervården förbättrats är det viktigt att som komplement till måluppfyllelsen titta på hur väntetiderna utvecklats sedan 2015 och hur spridningen kring målet ser ut.

– Studier visar att de socioekonomiska skillnaderna i cancervården har minskat sedan införandet av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. Vi är inte i mål med väntetiderna men vi ser att de nationella satsningarna och kunskapsstöden bidrar till en mer jämlik cancervård. Därför är det viktigt att regionerna fortsätter att stärka systemet med SVF, säger Marie Morell.

Stärkt barncancervård

Även om utvecklingen inom barncancervården länge har varit positiv, inte minst när det gäller överlevnaden, står cancervården för barn, liksom cancervården i övrigt, inför stora utmaningar. Inte minst gäller detta kompetensförsörjning och långtidsuppföljning av de som överlevt sin barncancer. Övergången till vuxenvården är ett område som också ska stärkas.

– Överenskommelsen är en viktig signal om att det nationella stödet till cancervården fortsätter. Nu behöver regionerna tillsammans med oss i RCC intensifiera arbetet med SVF så att den positiva utveckling de gett kan fortsätta. Men vi måste också fortsätta stödja utvecklingen av samlad kunskapsstyrning så att de erfarenheter vi samlat med tio år med nationella cancerstrategin kan komma till nytta för andra områden i vården, säger Hans Hägglund, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 (pdf, nytt fönster)

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Översikt över statens och SKRs överenskommelser inom hälso- och sjukvården 2020, Sveriges Kommuner och Regioner