Gemensam patientöversikt ska öka patientens delaktighet

Sidan publicerades 10 april 2019

Regionala cancercentrum i samverkan utvecklar en ny gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Åtta cancerdiagnoser medverkar i projektet, där diagnosanpassning och förberedelser för införande pågår. I Region Jönköping har den diagnosanpassade patientöversikten för bröstcancer redan hunnit testas.

Person vid en datorskärm som visar en patientöversikt

Den gemensamma modellen för patientöversikter utvecklas på INCA-plattformen och syftar till att översiktligt samordna och visualisera information om patientens vård och behandling. Tanken är att detta ska underlätta för vårdpersonal och ge patienter större delaktighet i sin vårdprocess.

För prostata-, njur- och lungcancer finns sedan tidigare etablerade patientöversikter, som utvecklats separat. Dessa ska nu överföras till diagnosanpassade versioner i den gemensamma modellen.

– Patientöversikterna har en enorm potential som beslutstöd, återkoppling om läkemedelsanvändning till verksamheterna och jämförelser av kliniker. Efter tre år av intensivt arbete finns drygt 6 500 patienter med avancerad prostatacancer registrerade i patientöversikt prostatacancer, och det utgör också en fantastisk bas för forskning säger Pär Stattin, registerhållare för nationella prostatacancerregistret.

Patientöversikt för bröstcancer testkörs

För bröstcancer är utvecklingen av den diagnosanpassade patientöversikten långt framme, och införandet av pilotversionen är redan igång. Sedan årsskiftet testkörs patientöversikten på en klinik i Jönköping och inom kort ska den testas på ytterligare tre kliniker i Stockholm.

– Vår upplevelse är att den arbetsinsats vi lägger ned med att registrera uppgifter vägs upp av fördelarna som patientöversikten ger – i form av en god översikt av patientens sjukdomshistoria och behandling. Ännu bättre kommer det bli när modulen för datauttag är färdig för användning, säger Maria Ekholm, överläkare på Onkologkliniken i Jönköping.

När det gäller de resterande fyra medverkande diagnoserna, äggstockscancer, melanom, myelom och cancer i centrala nervsystemet, är arbetet med att ta fram de kravspecifikationer som ligger till grund för utvecklingen av respektive diagnosspecifik patientöversikt igång. När utvecklingsarbetet är klart kommer respektive patientöversikt testköras och utvärderas på pilotklinik innan den slutliga versionen införs på fler kliniker.

– Projektet omfattar i nuläget dessa åtta diagnoser, men tanken är naturligtvis att i ett nästa steg möjliggöra utveckling och införande av ytterligare diagnosspecifika patientöversikter, säger projektledaren Maria Sörby.

Stöd för införande på kliniker

I projektet ingår införandestöd till de kliniker där patientöversikterna ska användas. Planen är att införandet ska göras stegvis och att erfarenheter inhämtas efter varje steg i syfte att göra patientöversikten till det värdefulla verktyg som efterfrågas.

– Den största utmaningen ligger i att visa att man har nytta av översikten och att man ökar vårdkvalitet och sparar tid, men det är en tröskel att komma över, säger onkologen Ingela Franck Lissbrant som leder arbetet med konstruktion och införande av patientöversikten för prostatacancer.

Vad är en patientöversikt?

En patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Sjukvården matar in uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen samlas och visualiseras därefter på ett överskådligt sätt i patientöversikten.

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen i samband med mottagningsbesök och ger då snabbt en översikt av patientens situation. Detta underlättar vårdpersonalens arbete och kan förmedla en överskådlig bild av situationen till patient och anhöriga.

All information som förs in i en patientöversikt är strukturerad genom en särskild ordningsföljd, enhetligt ordval och olika förval. Det innebär att data kan överföras från en patientöversikt till ett kvalitetsregister. Den samlade mängden uppgifter som ett sådant kvalitetsregister innehåller är ovärderliga för såväl uppföljning av vårdens kvalitet som för cancerforskning.

Mer information om patientöversikter

Information om patientöversikter och det införandeprojekt som just nu pågår finns via länkarna nedan.

Patientöversikter i cancervården

Införandeprojekt - patientöversikter i cancervården