Checklista för nationell multidisciplinär konferens

Sidan publicerades 23 april 2019

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. De nationella vårdenheterna har efterfrågat ett enkelt stöd för hur man ska inrätta nMDK. Nu har en checklista tagits fram och fastställts av RCC i samverkan.

När RCC varit på platsbesök för att följa upp regionernas nationella vårdenheter har dessa framfört behovet av en enkel checklista som stöd i arbetet med att ordna och hålla nationella multidisciplinära konferenser.

Nu har en sådan checklista tagits fram och den omfattar enkla punkter som beskriver vad man bör tänka på innan en ny nMDK startas, inför ronden, under ronden och efter ronden.

Listan har tagits fram med hjälp av en representant per RCC med erfarenhet av MDK på lokal, sjukvårdsregional och/eller nationell nivå.

Linn Rosell, verksamhetsutvecklare RCC Syd– Det är väldigt bra att den här checklistan har tagits fram på nationell nivå. MDK är en viktig och resurskrävande verksamhet och den behöver vara tydligt strukturerad för att kvaliteten och effektiviteten ska bli optimal. Det säger Linn Rosell, verksamhetsutvecklare vid RCC Syd, som i flera år forskat kring multidisciplinära konferenser.

Hon har gått igenom RCCs checklista och sett att den stämmer väl överens med det hon fått fram i sin forskning om vad som är viktigt att tänka på vid genomförandet av MDK.

– En checklista är värdefull inte minst för att stärka det patientrelaterade perspektivet. Det ges ofta litet utrymme och diskuteras många gånger på ett ostrukturerat sätt, säger Linn Rosell.

Hon menar att kvaliteten på den behandlingsrekommendation som ska komma ut av konferensen är beroende av vilken information som finns tillgänglig samt i vilken utsträckning deltagare i det multidisciplinära teamet medverkar och bidrar till diskussionen.

I en litteraturgenomgång Linn använt som underlag (Soukop et al 2018) lyfts vikten av olika checklistor och utvärderingsinstrument fram. Flera av dem går att hitta via artikeln med litteraturgenomgången.

RCCs nationella checklista för nMDK fastställdes av RCC i samverkan den 9 april och är nu publicerad på cancercentrum.se

RCCs checklista för nMDK – Multidisciplinär konferens

Soukop et al: Successful strategies in implementing a multidisciplinary team working in the care of patients with cancer: an overview and synthesis of the available literature, Journal of Multidisciplinary Healthcare 2018:11