Ytterligare tre SVF har uppdaterats – för införande 2019

Sidan publicerades 19 september 2018

Sju standardiserade vårdförlopp (SVF) reviderades under våren. Nu tillkommer ytterligare tre som har fastställts: bröstcancer, cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt primär levercancer. De publiceras nu, men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019.

– Precis som tidigare har vi har fokuserat på sådant som vi får frågor om och som har orsakat problem, säger Helena Brändström, nationell samordnare av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Målet är att vårdförloppsbeskrivningarna ska bli tydligare och mer lättanvända.

Ledtiderna har inte ändrats i vårdförloppen, men i vårdförloppen för lever- och gallvägscancer har behandlingskoder för exspektans och palliativ vård lagts till. Nya kodningsvägledningar kommer att publiceras i slutet av året, och tills dess samlas alla kommande ändringar i ett dokument.

Ändringar i kodningsvägledningarna, införande 2019-01-01 (pdf, nytt fönster)

Samtliga förändringar anges i respektive vårdförloppsbeskrivning. De större justeringarna beskrivs nedan.

Vårdförloppet för CUP, cancer utan känd primärtumör, har setts över eftersom det fastställdes redan 2015. Arbetsgruppen har beslutat att inte göra några revideringar.

Bröstcancer

I kriterierna för välgrundad misstanke har några förtydliganden gjorts. Det som tidigare kallades ”suspekt knöl” kallas nu ”malignitetssuspekt knöl” med förklaringen ”En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt”. 

Kriteriet ”återkallade för klinisk undersökning efter screening” har orsakat diskussioner, bland annat gällande vilket datum som ska anges. Kriteriet har nu tagits bort från välgrundad misstanke och står i stället under rubriken Misstanke. I den nya versionen uppstår alltså välgrundad misstanke först när patienterna kommer till det besök de blivit återkallade till, om de då uppfyller något av kriterierna för välgrundad misstanke.

Om misstanken avskrivs startas aldrig något SVF. Under rubriken Ingående ledtider anges att ”en patient som blir återkallad efter screening med kod 3, 4 eller 5 ska få tid för undersökning inom 5 kalenderdagar”.

Cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt primär levercancer

Vårdförloppen för cancer i gallblåsan, levern och bukspottkörteln togs fram samtidigt och uppdateringarna har också gjorts i samverkan mellan arbetsgrupperna. Vårdförloppet för cancer i bukspottkörteln fastställdes i våras och det lades då till en avslutskod för exspektans för ”patienter som diagnosticeras med premaligna förändringar (IPMN) som inte ska föranleda kirurgisk behandling utan ska följas enligt det nationella vårdprogrammet”.

Motsvarande kod har nu lagts till i vårdförloppen för lever och gallblåsa. När koden ska användas framgår under rubriken Utredningsförlopp i respektive vårdförloppsbeskrivning.

Bilddiagnostiken vid den så kallade filterfunktionen, alltså vid misstanke om cancer, beror på patientens symtom och det finns utrymme för olika avvägningar i valet av metod. Ett förtydligande har lagts till som ger utrymme för en mer omfattande undersökning vid stark malignitetsmisstanke, i syfte att undvika upprepade undersökningar. Resonemanget om detta kommer att utvecklas i kommande versioner av de nationella vårdprogrammen för diagnoserna.

Tidigare revideringar

Under våren publicerades uppdaterade versioner av följande vårdförlopp:

  • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
  • Analcancer
  • Cancer i bukspottkörteln eller periampullärt
  • Huvud- och halscancer
  • Lungcancer
  • Myelom
  • Peniscancer

Vårdförlopp under revision

Kommande revideringar

Under hösten kommer en uppdaterad version av vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer att publiceras.