Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre sjukhus

Sidan publicerades 3 september 2018

Alla landsting/regioner har beslutat följa RCCs rekommendation från februari 2018, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet.

Beslutet innebär följande från och med 1 november 2018

  • att avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre nationella vårdenheter
  • att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

De fem kompletta regionala sarkomcentrum som finns idag (i samtliga sjukvårdsregioner utom Uppsala Örebro-regionen) bedöms även fortsatt kunna diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag.

Ansvar för forskning och utveckling

De nationella vårdenheterna ska etablera en nationell multidisciplinär konferens (MDK), samt i dialog med regionala sarkomcentrum regelbundet utvärdera avgränsningarna mellan det nationella och det regionala verksamhetsuppdraget, utifrån den medicinska utvecklingen och tillgång till bästa kompetens.

I det nationella uppdraget ingår det att vara ledande och drivande inom forskning, såväl klinisk som translationell. Det ingår även ansvar för utveckling, utbildning samt ett särskilt ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom områdets olika berörda specialiteter.

Med det nya beslutet är nu totalt 12 åtgärder inom cancervården nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Inför starten

Representanter från RCC kommer under september-oktober att besöka de kliniker vid sjukhusen som ska svara för de nya nationella vårduppdragen. Följande frågor kommer då att tas upp:

  • Etablering av nationell MDK
  • Förändring av nuvarande verksamhet med anledning av Ert nationella vårduppdrag
  • Förändrade remitteringsrutiner
  • Samverkan med remittenter och övriga nationella vårdenheter
  • Resursbehov