Ny mätning – Så tycker patienterna om SVF

Sidan publicerades 31 oktober 2018

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) har överlag ett gott helhetsintryck av sin kontakt med vården. Det framgår av den senaste redovisningen av patienternas egen rapportering som publiceras idag.

Ett urval av de patienter som utreds enligt SVF ombes en tid efter utredningen besvara en så kallad PREM-enkät* om vad de tyckte om sin kontakt med vården.

Första kvartalet 2018

Diagram över de sju dimensionerna i PREM-mätningenUnder årets första kvartal skickades nästan 14 000 sådana enkäter ut runt om i landet. Drygt 7 700 patienter svarade och av dem var det 86 procent som uppgav att de fått sitt vårdbehov tillgodosett. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (87 respektive 86 procent). Uppfattningen skiljer sig mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (89 procent) och de som visat sig inte ha cancer (84 procent).

Indelat i sju dimensioner

Nitton av enkätens trettiotre frågor är indelade i sju dimensioner. Dimensionen respekt och bemötande uppvisar höga siffror, med en så kallad dimensionspoäng på 93. Inte heller här är det någon skillnad mellan män och kvinnor, men en marginell sådan mellan de som avslutat SVF-utredningen med en cancerdiagnos (94%) och de som fått andra utredningssvar (92%).

Skillnaden mellan dessa båda grupper visar sig för övrigt i samtliga dimensioner förutom tillgänglighet, där de båda grupperna är lika nöjda.

Redovisning av PREM-uppföljningen av SVF för kvartal ett 2018

*patientrapporterade erfarenhetsmått