SVF för tjock- och ändtarmscancer uppdaterat – för införande 2019

Sidan publicerades 7 november 2018

Tre standardiserade vårdförlopp (SVF) publiceras nu i uppdaterade versioner: Akuta leukemier, Maligna lymfom och KLL samt Tjock- och ändtarmscancer. Landstingen har dock inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019.

I SVF för maligna lymfom och KLL görs en mindre ändring av vilka diagnoser som ska räknas till förloppet. I SVF för akuta leukemier förlängs ledtiden till start av behandling från 6 till 9 dagar. Orsaken är att behandlingarna har utvecklats och att valet av behandling nu kräver mer omfattande genetisk diagnostik. I SVF för tjock- och ändtarmscancer är förändringarna mer omfattande.

– Ändringarna i SVF för tjock- och ändtarmscancer har föregåtts av omfattade diskussioner, både internt i vårdprogramgruppen och under remissrundan, säger Helena Brändström, nationell samordnare för standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram.

Ändrade kriterier vid välgrundad misstanke

Den största förändringen gäller kriterier för välgrundad misstanke. Kriteriet Ändrade avföringsvanor som ensamt symtom har tagits bort och ska nu hanteras som misstanke. Samtidigt har kriterierna för blod i avföringen och anemi formulerats om för att bli enklare att följa, och den särskilda handläggningen av högriskpatienter har tagits bort.

Uttrycket ”standardanemiutredning” har väckt frågor om vilken standard som avses. Intentionen är att läkaren ska följa sina ordinarie rutiner och uttrycket är nu ändrat till ”anemiutredning”. Eftersom ändringarna rör välgrundad misstanke kommer de landsting och regioner som har standardremisser att behöva göra justeringar i dem.

– Alla SVF brottas med ”tratten”, alltså att fånga så många som möjligt av cancerpatienterna utan att utreda för många i onödan, säger Helena Brändström. I det här vårdförloppet är det särskilt svårt eftersom de typiska symtomen kan ha många andra orsaker. Vårdprogramgruppen kommer att utveckla resonemangen kring det i nästa version av vårdprogrammet.

Två ändringar rör hanteringen av polyper där tidigare skrivningar inte har varit tillräckligt tydliga. Skrivningarna vid välgrundad misstanke är nu ändrade så att man kan starta SVF vid koloskopin respektive vid PAD-svaret om en förändring som initialt bedömts vara benign senare bedöms vara malign.

En ny avslutskod är också tillagd för de patienter som har haft en malign polyp men där polypektomin bedöms vara tillräcklig som behandling: VB273 – Ingen ytterligare åtgärd. Observera dock att höggradig dysplasi även fortsatt ska avslutas med kod VB278 – Misstanke om cancer avskrivs.

Ytterligare en förändring gäller palliativ vård, som har saknat ledtid. Det har nu lagts till. Samtliga förändringar beskrivs i detalj i SVF-dokumentet.

Vårdförlopp under revision

Ändring av ledtider och kodning

I SVF för tjock- och ändtarmscancer finns en ny behandlingskod. Nya kodningsvägledningar kommer att publiceras i slutet av året, och till dess samlas alla kommande ändringar i ett dokument.

Ändringar i kodningsvägledningarna, införande 2019-01-01 (pdf, nytt fönster)

Tidigare revideringar

Följande vårdförlopp är sedan tidigare uppdaterade för införande vid årsskiftet 2018/2019:

  • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
  • Analcancer
  • Bröstcancer
  • Cancer i bukspottkörteln eller periampullärt
  • Cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång
  • Huvud- och halscancer
  • Lungcancer
  • Myelom
  • Peniscancer
  • Primär levercancer

Inga ytterligare revideringar planeras under 2018.