Vårdprogram för hjärntumörer är nu uppdaterat

Sidan publicerades 15 maj 2018

Vårdprogramgruppen för tumörer i hjärna och ryggmärg har uppdaterat det nationella vårdprogrammet, som nu finns publicerat på cancercentrum.se.

Vårdprogrammet omfattar lågmaligna (WHO grad II) och högmaligna (WHO grad III och IV) astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), hos vuxna patienter.

Det nya vårdprogrammet innehåller flera förändringar:

  • Rekommendationerna har uppdaterats efter den nya WHO-klassifikationen för tumörer i centrala nervsystemet.
  • Molekylärpatologi är nu nödvändigt för en korrekt diagnostik.
  • Evidensen för radikal operation och för kombinationsbehandling med strålbehandling och cytostatika har stärkts, både för lågmaligna och högmaligna tumörer, och inklusive äldre patienter.
  • Kapitlet om egenvård har utökats för att stärka patientens delaktighet i sin egen vård.
  • Det har tillkommit ett nytt kapitel om graviditet och hormonbehandling. 
  • Kvalitetsindikatorer och ledtidsmått har uppdaterats.

Vårdprogrammet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och ger rekommendationer om utredning, klassificering, behandling, rehabilitering och uppföljning.

Den nationella vårdprogramgruppen hoppas att vårdprogrammet ska bidra till en jämlik och god vård, till successiv förbättring av behandlingsresultat, överlevnad och livskvalitet, samt stimulera till forskning och utveckling på området.

Till nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg