Regeringen fortsätter stärka cancervården med långsiktig inriktning

Sidan publicerades 21 maj 2018

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Avsikten är att förbättra tillgängligheten, stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering. Med inriktningen slår man också fast att RCC har en fortsatt viktig funktion för framtidens cancervård.

Omslagsbild regeringens dokumentDen väntade kraftiga ökningen av antalet cancerpatienter i framtiden ställer ökade krav på ett mer långsiktigt arbete. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande och menar att man med den nya långsiktiga inriktningen vill ta ett nationellt helhetsgrepp om cancervården och tydliggöra hur det nationella arbetet ska utvecklas inför framtiden. 

Med sikte på 2025 – och längre

Inriktningen fokuserar främst på arbetet fram till 2025, men har också en vision och ett antal långsiktiga mål för arbetet med en ännu längre tidshorisont. Den pekar ut ett antal områden för fortsatt och förstärkt arbete, så som prevention och tidig upptäckt, rehabilitering och kortare väntetider.

– Det är mycket bra att regeringen har ett långsiktigt perspektiv, säger Beatrice Melin, cancersamordnare vid SKL och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan. De genomgripande förändringar vi vill åstadkomma för att förbättra vårdens processer, stärka patienternas ställning och etablera nya arbetssätt tar längre tid att få till än en mandatperiod.

RCC fortsatt viktig roll

Regeringen bedömer att arbetet med att utveckla de regionala cancercentrumen är den strategiskt och långsiktigt viktigaste insatsen inom ramen för cancerstrategin.

RCC har enligt regeringen en nyckelroll även i framtidens cancervård och kan bidra till att cancervården fortsätter att vara ett föredöme för övrig sjukvård. Arbetet ska fortsätta att bedrivas brett, men behöver inte på samma sätt som tidigare vägledas av de tio kriterierna för etableringen av RCC.

Inte samma fokus på 10 kriterier

Med bibehållet fokus på patientens bästa anser regeringen att RCCs framtida arbete bör vara inriktat på att skapa:

  1. Ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt.
  2. Bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård.
  3. Mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider förekommer,.
  4. En mer välfungerande kompetensförsörjning.
  5. En mer effektiv kunskapsstyrning.
  6. Goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer.
  7. En mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården.
  8. En stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående.
  9. Bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation.
  10. En stärkt cancervård för barn och unga.

– Regeringens fortsatta förtroende för RCCs arbete och roll är ett gott betyg till alla medarbetare och vårdanställda som varit och är engagerade i det samlade arbetet med nationella cancerstrategin. Med den nya inriktningen får vi nu möjligheter att på lång sikt fortsätta resan och ta oss an alla de utmaningar vi ser framför oss. Det är både utmanande och stimulerande, säger Beatrice Melin.

Tre regeringsuppdrag

För att uppnå målen om en förbättrad och moderniserad cancervård har regeringen även beslutat om tre nya myndighetsuppdrag.

Försäkringskassan ska analysera och lämna förslag på hur myndigheten kan bidra till en förbättrad rehabilitering och ge mer stöd för återgång till arbete för människor som fått cancer. I uppdraget ingår att ta tillvara erfarenheterna från projektet Flexibel sjukskrivning, som bedrivits i Försäkringskassans västra region i samverkan med onkologin i Västra Götalandsregionen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och tekniker kan bidra till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet från patienter.

För att underlätta kommande bedömningar och införande av nya screeningprogram inom cancerområdet ska Socialstyrelsen kartlägga vilka utvecklingstendenser och ny forskning som finns inom området screening för cancer.

Ladda ner dokumentet Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården (Regeringens hemsida) 

Regeringens pressmeddelande