Dags att införa allmän screening för tarmcancer i Sverige!

Sidan publicerades 16 maj 2018

Starta införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 under nästa år. Den uppmaningen riktar Regionala cancercentrum i samverkan till landsting och regioner i en färsk utredningsrapport.

Baserat på slutsatserna från den nationella arbetsgrupp som utrett förutsättningarna för införande av allmän tarmcancerscreening i Sverige, har RCC i samverkan nu rekommenderat landsting och regioner att påbörja införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening från och med 2019.

Sjukdom lämplig för screening

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med omkring 6 600 nya fall per år. Omkring 40 procent av patienterna dör av sin sjukdom. Samtidigt är tarmcancer en sjukdom där tidig upptäckt medför att nästan alla patienter kan botas, vilket gör den lämplig för screening. Studier har visat att screening minskar risken att dö av sin cancer med ca 15 procent.

Nationell studie har lagt grunden

Att Sverige inte redan infört tarmcancerscreening beror bland annat på att Socialstyrelsen fram till 2014 rekommenderade att screening skulle bedrivas inom ramen för forskning och utveckling. Av det skälet tog RCC i samverkan, med finansiellt stöd av staten, fram en nationell studie för tarmcancerscreening – den så kallade SCREESCO-studien.

Med beslut och finansiering i 18 landsting startade studien 2014.
När Socialstyrelsen sedan rekommenderade screening i de nya riktlinjerna, enades berörda aktörer om att avvakta tills SCREESCO inkluderat alla deltagare. Detta väntas nu bli klart nästa år.

Kapacitetsbegränsningar

Även om SCREESCO-studien inneburit att koloskopikapaciteten förbättrats på flera håll har få landsting idag tllräcklig kapacitet att klara screening av hela ålderskategorin från start. För att införandet av allmän screening ska bli möjligt föreslår RCC därför att alla landsting ska starta med de män och kvinnor som fyller 60 år 2019, och sedan successivt utvidga screeningen så att alla mellan 60 och 74 år bjuds in så snart som möjligt.

Parallellt måste också fler koloskopiutbildningar startas på fler ställen i landet och både läkare och sjuksköterskor behöver stimuleras att söka sig till dessa så att platserna fylls.

Införande av allmän tarmcancerscreening – slutrapport och rekommendation (pdf i nytt fönster)

SCREESCO-studien