Sju SVF har uppdaterats – för införande 2019

Sidan publicerades 29 juni 2018

Sju standardiserade vårdförlopp har reviderats under våren. De publiceras nu, men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019.

– Målet är att vårdförloppsbeskrivningarna ska bli tydligare och mer lättanvända, så vi har fokuserat på sådant som vi får frågor om och som har orsakat problem, säger Helena Brändström, nationell samordnare av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram.

Ledtiderna har inte ändrats i vårdförloppen, men i några vårdförlopp har behandlingskoder för t ex palliativ vård lagts till. Nya kodningsvägledningar kommer att publiceras i slutet av året, och till dess samlas alla kommande ändringar i ett dokument på RCCs webbplats.

Ändringar i kodningsvägledningarna, införande 2019-01-01 (pdf)

– I de SVF som publiceras nu finns ganska få förändringar av själva handläggningen. Vi har mest förtydligat och fyllt i luckor, säger Helena.

Samtliga förändringar anges i respektive vårdförloppsbeskrivning på sidan Vårdförlopp under revision.

Vårdförlopp under revision

Nedan beskrivs de vårdförlopp som har fått något större justeringar.

Cancer i bukspottkörteln eller periampullärt

Det nationella vårdprogrammet för cancer i bukspottkörteln uppdaterades tidigare under året, bland annat med ett nytt avsnitt om IPMN, pankreascystor, som allmänt betraktas som premaligna förändringar. Hanteringen av IPMN har nu tydliggjorts även i vårdförloppet.

Uppdateringen innebär en förändring i definitionen av välgrundad misstanke: ”bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring (inklusive IPMN och vidgad pankreasgång) i pankreas eller periampullärt.”

Tidigare har det varit otydligt vilken avslutskod som ska väljas vid diagnos av IPMN. I den uppdaterade versionen har behandlingskoden Start av första behandling, exspektans lagts till. Den ska användas för patienter som diagnosticeras med premaligna förändringar (IPMN) som inte ska föranleda kirurgisk behandling utan följas enligt det nationella vårdprogrammet. 

Peniscancer

Behandlingskoden Start av första behandling, kirurgi har definierats som ”kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum”. Det har lett till frågor om hur T1G1-tumörer som opereras lokalt ska avslutas. Beskrivningen av koden är nu uppdaterad till ”kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum eller lokalt efter nationell MDK” med tillägget att ”lokalt utförd kirurgi gäller T1G1-tumörer. Avslutet kodas i hemlandstinget”.

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

I detta SVF ska en omfattande undersökning göras redan vid misstanke. Syftet är att något fynd eller provsvar ska leda misstanken i en konkret riktning. Om alla undersökningar genomförts och de inte pekat mot en specifik diagnos föreligger välgrundad misstanke. I den uppdaterade versionen förtydligas att detta gäller om cancermisstanke kvarstår och undersökningarna inte pekat mot en specifik diagnos.

I vårdförloppet specificeras en utredning i fyra steg, ”block A–D”. När den är genomförd ska patienten ha ”ett avslutande samtal med utredningsansvarig läkare med besked om utredningens resultat och beslut om kommande steg”. I den uppdaterade versionen tydliggörs att ”utredningen” avser den utredning som anges i block A–D, och att ”kommande steg” också kan innebära vidare utredning om t ex misstanke om annan benign sjukdom finns. Vårdförloppet ska alltså avslutas när utredningen som specificerats i block A-D är avslutad.

Kommande revideringar

Revidering pågår av ytterligare fem vårdförlopp. Dessa kommer att publiceras under hösten:

  • Bröstcancer
  • Gallblåse- och gallvägscancer
  • Levercellscancer
  • Okänd primärtumör (CUP)
  • Tjock- och ändtarmscancer