Patienterna fortsatt nöjda med SVF

Sidan publicerades 7 juni 2018

Liksom i tidigare redovisningar ser vi att patienterna fortfarande är mycket nöjda med sin utredning enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Det visar resultat från uppföljningen av patienternas upplevelser av SVF.

Mest nöjda är patienterna när det gäller respekt och bemötande, där hela 90 procent i samtliga landsting gett ett positivt svar i den enkät som delas ut till patienten efter avslutad utredning. De svar som kommer in följer samma mönster under året, både när man tittar på hela dimensioner och på enskilda frågor.

Trenden att de patienter som fått en cancerdiagnos är mer nöjda än de som inte fått en diagnos håller i sig. Detta gäller samtliga dimensioner utom "Tillgänglighet" där grupperna är ungefär lika nöjda.

Södra sjukvårdsregionen visar genomgående bäst resultat. När det gäller enskilda landsting och regioner ligger Östergötland och Halland i topp. Dimensionerna ”Delaktighet och involvering” samt ”Emotionellt stöd” innehåller störst spridning mellan landsting/regioner.

– Det är roligt att vi äntligen kan publicera mer data från PREM-enkäten. Nu kan vi se att resultaten vi uttalade oss om gällande första kvartalet 2017 håller i sig, säger Helena Tufvesson Stiller, projektledare för uppföljning av patienternas upplevelser.

– Generellt måste man ändå säga att patienterna är nöjda med sin utredning, men det finns definitivt områden kvar att arbeta med. Vi hoppas enkätsvaren kommer till användning vid förbättringsarbeten i landstingen.

Svar per sjukvårdsregion

Via särskilt inlogg går det numera att läsa de öppna svar som kommit in, vilket innebär att varje regionalt cancercentrum kan se svaren för sin egen sjukvårdsregion.

– Det är mycket värdefull information om vad som fungerar bra och ger även specifika exempel på när det inte fungerat som tänkt, säger Helena Tufvesson Stiller.

Under sommaren och hösten kommer en ordentlig genomgång av data, samt en analys av de öppna svar som inkommit att genomföras.

Fler nyanser i resultatet

Arbetet med att följa upp patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp har pågått sedan 2016 och i samarbete med nationell patientenkät har 36 473 enkäter skickats ut under 2017. Svarsfrekvensen ligger på 57 procent (20 717 svar). Data finns tillgängligt via cancercentrum.se samt på patientenkät.se och den data som ligger öppen gäller för kvartal ett, tre och fyra.

Tack vare den ökade mängden data går det nu att redovisa fler nyanser i resultatet. Tidigare har dimensionsvärdet visat andel positiva svar men efter en justering i beräkningsmodellen kan vi nu istället ange en medelpoäng för dimensionen baserat på svaren längs hela svarsskalan.

För att göra en jämförelse mellan olika tidsperioder är det därför viktigt att användarna tar ut ny data för kvartal ett 2017 och inte använder sig av gammalt material.

Leverantörsbyte under andra kvartalet

Ett oförutsett leverantörsbyte ledde till att data för andra kvartalet dessvärre gick förlorad, ett problem som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har vidtagit åtgärder för att förhindra i framtiden.

PREM-enkätens frågor indelas i sju dimensioner

Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp