Åtgärder för att stärka kvaliteten i screeningen mot livmoderhalscancer

Sidan publicerades 5 juni 2018

Kvinnor som regelbundet går på cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent. Det visar en ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention. Detta är en viss minskning jämfört med tidigare år, då skyddet låg på 90 procent.

– Det är en liten minskning, men vi måste ändå ta detta på allvar. Vi har tillsammans med laboratorierna inlett ett arbete för att snarast komma till rätta med problemen, säger Björn Strander, ordförande för nationella vårdprogramgruppen för prevention av livmoderhalscancer.

Kvinnor över 23 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Provet syftar till att på ett tidigt stadium upptäcka cellförändringar som annars kan utvecklas till livmoderhalscancer. Nu har Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, NKCx, analyserat statistik från de senaste åren och jämfört antalet registrerade cancerfall med laboratoriernas analysresultat. Resultatet redovisas i en artikel i Läkartidningen.

Av analysen framgår att antalet registrerade fall av livmoderhalscancer i Sverige har ökat med cirka 100 fall per år under 2014 och 2015. Forskarna har funnit att detta till stor del hänger samman med att en liten andel av kvinnorna, trots att de fått besked om att provet inte innehöll cellförändringar, senare har fått livmoderhalscancer.

Fortsatt hög skyddsfaktor

– Vi vill betona att cellprovskontrollen är livsviktig och att den överlag fungerar mycket bra. Även med minskningen är tillförlitligheten fortfarande mycket hög och att gå på cellprovskontroll är ojämförligt det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer, säger Björn Strander.

Genomgången visar att ökningen av insjuknandet varierar mellan olika delar av landet. I vissa län har ökningen varit större än i andra, men eftersom det rör sig om få fall är siffrorna i de flesta län inte statistiskt säkerställda. Studien visar också att även om antalet fall av livmoderhalscancer har ökat, så ligger dödligheten kvar på samma nivå som tidigare.

Fortsatt förbättringsarbete

Närmast kommer alla laboratorier att gå igenom sina resultat. Denna utredning, som beräknas vara klar i september, kommer att ligga till grund för olika åtgärder. Forskarna förespråkar även ändringar i det nationella vårdprogrammet för att öka säkerheten ytterligare.

Förbättringsarbetet kommer löpande att följas upp av det nationella kvalitetsregistret, laboratoriernas kvalitetssäkringsgrupp och Regionala cancercentrum i samverkan.

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov (Läkartidningen 2018-06-05)

Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention