RCC får finansiering för utveckling av beslutsstöd

Sidan publicerades 2 juli 2018

I dag saknas ett enhetligt beslutsstöd inom cancervården för att i samband med patientmötet enkelt kunna följa individens sjukdoms- och behandlingshistoria. Nu startar ett projekt för att utveckla beslutsstöd med finansiering från Swelife och Sjöbergstiftelsen.

Projektet syftar till att skapa effektivare patientmöten och att utveckla cancervårdens kvalitet. Beslutsstödet, som även benämns patientöversikt, ger stöd till vårdgivaren om vilken behandling som ska ges och är ett verktyg för dialog med patienten. Dessutom samlas värdefulla data för forskning och uppföljning av läkemedel på ett strukturerat och standardiserat sätt både från vårdens system och från individen själv.

Patienten delaktig

Förutom att samla in data på ett strukturerat och enhetligt sätt vilket underlättar uppföljning av läkemedelsbehandling, förmedlas informationen grafiskt. Vårdgivare och individ kan enkelt följa sjukdoms- och behandlingshistoria.

– Det ger behandlande läkare en överblick över ett ofta långt och komplicerat sjukdomsförlopp vilket sparar tid. Samtidigt är översikten en god bas för en dialog med patienten vilket gör att han blir mer delaktig i vården, säger Pär Stattin, urolog vid Akademiska sjukhuset och registerhållare för Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

– Det är en viktig del i en digital evolution som kan bidra till en god och jämlik vård och det är mycket glädjande att utvecklingsarbetet inom prostatacancervården nu kan skalas upp och användas för fler diagnoser.

Anpassningsbar lösning

Beslutsstödet ska kunna fungera nationellt – oavsett vilket landsting patienten tillhör – och är uppbyggt så att det kan anpassas för många olika typer av sjukdomar. Den anpassningsbara lösningen bygger på Patientöversikt prostatacancer (PPC), en prototyp som utvecklats av NPCR tillsammans med RCC Uppsala Örebro.

Tidiga erfarenheter från arbetet med patientöversikter inom lung- och njurcancer har också varit också viktiga. Det ska även finnas möjligheten att integrera stödet i andra register och system till exempel i de nya vårdinformationssystemen. Åtta olika cancerdiagnoser kommer ingå i projektet.

– Grundstommen är en generisk lösning, säger Mats Lambe, professor epidemiologi, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

– Men för att det ska bli till nytta för vården behövs en diagnosanpassning. Det finns alltså möjlighet att skala upp till fler cancerdiagnoser, men på sikt också andra sjukdomar. Finansieringen är avgörande för att kunna skala upp projektet och sprida verktyget nationellt.

Projektet kommer att pågå i tre år under ledning av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro och finansieras av Swelife, Sjöbergsstifelsen och Regionala cancercentrum i Samverkan. Swelife har tidigare delfinansierat den förstudie som ligger till grund för projektet. Projektet är en del av Sweper, ett strategiskt projekt som ska bidra till att systematiska hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin.

Läs vidare

Patientöversikt inom cancervården, Swelife

Patientöversikt prostatacancer (PPC), Nationella prostatacancerregistret