Sunda solvanor väcker dialog och påverkar föräldrar positivt

Sidan publicerades 31 juli 2018

Den cancerförebyggande satsningen Sunda solvanor som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen har följts upp med positivt resultat. Det som började som ett pilotprojekt omfattar nu barnavårdscentraler i stora delar av landet.

Antalet hudcancerfall ökar i Sverige. Antalet rapporterade maligna hudcancertumörer ökar årligen med 6 procent för kvinnor och 5 procent för män. Den främsta miljöfaktorn som påverkar risken att drabbas är överexponering av solstrålning.

Ett uppföljningsarbete av den cancerförebyggande satsningen Sunda solvanor har gjort av samtliga regionala registercentrum som deltagit i projektet. Arbetet har nu sammanställts i en rapport som beskriver resultatet och det arbete som genomförts under åren 2014 till 2017.

Beatrice Melin– Detta är ett bra exempel på hur RCC:s roll inom prevention kan se ut, att stödja verksamheter som vill förstärka sitt förebyggande arbete, säger Beatrice Melin ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan och cancersamordnare vid SKL.

Sunda solvanor började som ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen 2014 under ledning av RCC Väst. Syftet var att öka medvetenheten om vilka delar av dygnet som det är farligast att vistas i solen i Sverige och hur man kan skydda barnens känsliga hud. Den cancerförebyggande satsningen riktas särskilt till målgruppen föräldrar med små barn.

– Det är fantastiskt att informationsinsatsen fått så stort genomslag. Materialet har hitintills delats ut i 15 av landets 20 regioner och landsting, säger Shirin Bartholdsson som samordnat projektet och är utvecklingsledare vid RCC Väst, folkhälsovetare samt ordförande i nationella arbetsgruppen för prevention.

bild på magnet

I informationsmaterialet betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt undviker solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer. 

Bildbaserat material med enkelt budskap

Informationsmaterialet Sunda solvanor är ett verktyg för barnhälsovårdssjuksköterskor för att tala om solvanor med småbarnsföräldrar och barn. Hittills har det använts i sjukvårdsregionerna Norr, Sydöst, Uppsala Örebro och Väst.

– Vi har arbetat med ett övervägande bildbaserat material på kylskåpsmagneter och affischer med ett lättförståeligt budskap om vad sunda solvanor innebär. Bilderna gör budskapet mer tillgängligt än om det hade varit textbaserat material. På barnavårdscentralerna har materialet delats ut och används i väntrum, säger Shirin Bartholdsson.

De regionala cancercentrumen har i samarbete med barnhälsovården i respektive region distribuerat cirka 104 000 kylskåpsmagneter och drygt 4 500 affischer.

Väcker dialog och påverkar föräldrar positivt

I fokusgruppsintervjuer med de sjuksköterskor som deltog i pilotstudien framkom att informationsmaterialet lett till att de informerat om solvanor på ett mer strukturerat sätt. Den färgglada magneten uppskattas av barn och föräldrar och att det är särskilt uppskattat att få med sig något hem. Sköterskorna upplevde också som positivt att besöka förskolor, pedagogerna hade varit intresserade och ställt många frågor. Affischen upplevs ha bidragit till en dialog.

Uppföljande telefonintervjuer med föräldrar som fått en magnet vid ett besök på barnavårdscentralen genomfördes också i pilotstudien. I intervjuerna framkom att 76 procent (132 av 174) hade magneten uppsatt någonstans i hemmet och att 66 procent (114 av 174) ansåg att magneten hade påverkat hur de skyddade sitt barn i solen. I tillägg uppgav 18 procent (31 av 174) att de förändrat sina egna solvanor sedan de fick magneten. Förändringen gällde främst vilka timmar man undvek att vara i solen.

Efter att materialet implementerats i fler regioner har enkätundersökningar genomförts av Regionalt cancercentrum norr, Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum sydost. De visar att 96 procent (311 av 322) av de responderande barnhälsovårdssjuksköterskorna upplevt projektet som mycket eller mestadels positivt.

Diagram 1: Svar på en av de gemensamma frågorna som återfanns i de enkäter som skickades ut till sjuksköterskor vid respektive regions barnavårdscentraler av RCC Norr, RCC Sydöst och RCC Väst.

 

Enkätundersökningarna bekräftade även att responsen bland föräldrarna upplevdes vara positiv till 100 procent.

Diagram 2: Svar på en av de gemensamma frågorna som återfanns i enkäterna som skickades ut till sjuksköterskor vid respektive regions barnavårdscentraler av RCC Norr, RCC Sydöst, RCC Väst samt RCC Uppsala Örebro.

Samarbete en nyckel till framgång

Det första året som Sunda solvanor presenterades i en sjukvårdsregion innebar en relativt stor insats från det regionala cancercentrumet. Inköp av magneter och planscher har gjorts, ett stort
samverkansarbete har krävts för att få alla intressenter delaktiga och att få ut information till rätt
personer i rätt tid. Det fanns redan från början en ambition att utforma ett projekt där det regionala cancercentrumet på sikt skulle fasa ut sig själva och låta landstingen själva använda materialet. Så har det också blivit i flera landsting.

– Nyckeln har varit sjuksköterskorna på barnavårdscentralerna. Själva upplägget av projektet och designen av materialet gjordes tillsammans med dem vilket garanterat har bidragit till den stora spridningen i landet. Från RCC:s perspektiv handlar det om att stödja en verksamhet som i sin tur kan förändra beteenden. På sikt är avsikten att detta ska bidra till målet att minska ökningen av insjuknandet i hudcancer i Sverige, avslutar Shirin Bartholdsson.

Läs mer i Rapporten

bild på rapport

Ladda ner rapporten:Sunda solvanor - En rapport som beskriver arbetet som gjorts under åren 2014-2017 (pdf)