Ny version för SVF urinblåsa

Sidan publicerades 17 januari 2018

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är nu reviderat och finns ute på remiss för synpunkter.

Förändringar jämfört med tidigare version är:

  • Ålderskriteriet för välgrundad misstanke har ändrats till 50 år eller äldre. Yngre patienter med makroskopisk hematuri utreds enligt sedvanlig praxis på urologklinik, men utanför det standardiserade vårdförloppet.
  • Ett förtydligande har gjorts om att patienter som har utretts enligt SVF och uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke igen inom ett år ska ingå i SVF men med individuellt planerad utredning.
  • I utredningsdelen har kommentar införts om att cystoskopi kan utgå om CT visar blåstumör, till förmån för direkt planering av TURB.
  • Mindre justeringar har gjorts i ledtiderna, totalt tillägg av 2 dagar. Mätpunkter har flyttats och förtydligats för att underlätta KVÅ-kodning. Se även kodningsvägledning.
  • Layout, struktur och standardtexter följer 2017 års mall.

Synpunkter på vårdförloppet ska vara tillhanda senast 13 februari och skickas till info@cancercentrum.se

Vårdförlopp under revision