Tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer

Sidan publicerades 1 februari 2018

Det finns en tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer vad gäller kurativt syftande primärkirurgi samt lymfkörtelkirurgi. Det visar den nya nationella rapporten kring nivåstrukturering av peniscancer. Rapporten visar också att vårdenheterna uppfyller målnivån enligt vårdprogrammet avseende namngiven kontaktsjuksköterska. Denna rapport är den första i sitt slag och är baserad på Nationella kvalitetsregistret för peniscancer (NPECR).

Opererande sjukhus vid kurativt syftande primär kirurgi av peniscancerDen 1 januari 2015 nivåstrukturerades kurativt syftande kirurgi vid peniscancer till två vårdenheter - Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus Malmö.

I rapporten redovisas ett urval av trender som har observerats under nivåstruktureringen åren 2015 och 2016. Analys av utfallsmått som överlevnad är ännu inte möjlig att redovisa.

Innan nivåstruktureringen utfördes primär kirurgi vid ett stort antal sjukhus i Sverige, där ett flertal sjukhus endast behandlade ett par fall per år. Under de två första åren efter nivåstruktureringen opererades två tredjedelar av patienterna vid ett nationellt centrum.

Redan innan nivåstruktureringen har andelen män med peniscancer som opererats med kurativt syfte varit hög och den ligger fortsatt hög efter nivåstruktureringen. För lymfkörtelkirurgi syns en ännu tydligare effekt av nivåstruktureringen. Nästan all lymfkörtelkirurgi har utförts vid någon av de två nationella enheterna.

Det finns dock brister inom peniscancervården som behöver åtgärdas. Det är bland annat den långsamma inrapporteringshastigheten och andelen patienter som föredras vid nationell multidisciplinär konferens är fortfarande för låg. Andra förbättringsområden är bristen på namngiven kontaktsjuksköterska vid utredande klinik och väntetiderna är fortfarande för långa.

-   Det finns en tydlig effekt av nivåstruktureringen i att antalet sjukhus som utför kurativt syftande kirurgi reducerats avsevärt. Den kirurgi som utförs utanför de nationella vårdenheterna är framförallt mindre excisioner medan större primärkirurgi, rekonstruktiv kirurgi samt lymfkörtelkirurgi utförs centraliserat. Förhoppningsvis kommer effekten kunna utläsas i förbättrad följsamhet till riktlinjer, mer organbevarande kirurgi och i förlängningen bättre överlevnad. En kvarstående utmaning är att förbättra tillgängligheten och ledtiderna, säger Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset i Örebro och ordförande i nationella registergruppen för peniscancer.

Läs och ladda ner rapporten

Läs mer om nivåstrukturering peniscancer