SVF för cancer i urinblåsan uppdaterat

Sidan publicerades 27 februari 2018

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är uppdaterat, vilket även får konsekvenser för ledtidsmätningen.

Uppdateringen innebär två större förändringar: en höjning av åldersgränsen vid välgrundad misstanke och ett tydliggörande av ledtiderna vid kirurgi. Samtidigt justeras dokumentets struktur och standardtexter för att ansluta till senare års vårdförloppsbeskrivningar. Vårdförloppet är fastställt och landstingen har i uppdrag att ställa om till de nya riktlinjerna löpande under året.

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Höjning av åldersgränsen vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke är i den nya versionen formulerat som ”makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år eller äldre”. Detta innebär en höjning av åldersgränsen från 40 till 50 år. Yngre patienter med makroskopisk hematuri ska utredas enligt sedvanlig praxis på urologklinik, men utanför det standardiserade vårdförloppet. Ändringen baseras på en grundlig genomgång av i första hand opublicerade data, såsom journalgenomgångar och registerdata.

Under åren sedan införandet har kriterierna för välgrundad misstanke debatterats och analyserats, eftersom det finns en rad faktorer utöver ålder som påverkar risken för cancer, bland annat kön, rökning och bakteriuri (bakterier i urinen). Dessa faktorer skulle kunna användas för att ”finkalibrera” kriterierna för välgrundad misstanke. Arbetsgruppen ser detta som en möjlig framtida utveckling men bedömer att det ännu saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att formulera sådana kriterier.

Individualiserad utredning vid upprepad makroskopisk hematuri

En återkommande fråga under åren har varit hur man ska hantera individer som har utretts inom det standardiserade vårdförloppet och fått cancermisstanken avskriven, och som sedan får makroskopisk hematuri igen. Texten förtydligar nu att dessa ska remitteras med välgrundad misstanke, men att den utredande enheten kan planera utredningen individuellt.

Ändrad kodning för att särskilja TURB

Beskrivningen av ledtider i vårdförloppet har inte varit väl anpassad till systemet för KVÅ-koder eftersom alla kirurgiska åtgärder har registrerats med samma kod trots att de haft olika ledtider. Detta är nu justerat. Koden VK150 – Start av behandling, kirurgi förbehålls åtgärden cystektomi (eller kirurgisk behandling av övre urinvägarna eller uretra) och ska alltså inte längre användas för TURB. De uppmätta ledtiderna för kirurgi kommer därmed att bli enklare att tolka.

Principen är nu som följer: När patienten genomgår TURB kan datumet kodas med den frivilliga koden VK122 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik. Detta möjliggör för klinikerna att följa ledtiderna för TURB med KVÅ-koder, men vårdförloppet avslutas aldrig i och med TURB. Om PAD-svaret innebär att patienten inte behöver någon ytterligare behandling avslutas förloppet med kod VK173 – Ingen ytterligare åtgärd. Koden sätts vid datumet för PAD-besked till patienten.

Patienter som går vidare med ytterligare utredning och får behandling med kirurgi, läkemedel eller strålbehandling avslutas med behandlingskoder enligt ordinarie system. Om en klinik vill registrera datumet för PAD-beskedet även för dessa patienter finns ordinarie frivilliga koder att tillgå.

Ledtiderna är generellt utökade med 2 dagar och vissa av mätpunkterna för ingående ledtider är justerade.

Kodningsvägledningar för nationell uppföljning av SVF