Socialministerns intentioner för cancerstrategins framtid

Sidan publicerades 26 februari 2018

På Världscancerdagen 2018 presenterade socialminister Annika Strandhäll regeringens inriktning för det fortsatta arbetet med framtidens cancervård. Hon framhöll att regeringen vill att den befintliga cancerstrategin ska vara kvar. Och att arbetet med nationell och regional samverkan genom RCC ska fortsätta.

 – Vi kommer under 2018 att presentera en långsiktig inriktning för regeringens arbete med att utveckla framtidens cancervård, sa Annika Strandhäll i sitt tal på Världscancerdagen.

Ett första steg är att bibehålla den befintliga cancerstrategin och den ska vara vägledande för det fortsatta arbetet. Samtidigt ska strategin utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Det nationella perspektivet inom cancervården behöver vara kvar för att den ska bli mer jämlik och mer jämställd. Cancervården bör också vara ett föredöme för den övriga hälso- och sjukvården.

Annika Strandhäll menade att det fortsatta förbättringsarbetet bör ligga på att öka tillgängligheten genom att korta väntetiderna, främja patientdelaktigheten samt att förbättra uppföljning och rehabilitering. 

Hon framhöll att de bästa lösningarna kan nås genom ett brett samarbete, och regeringen anser att arbetet med nationell och regional samverkan genom Regionala cancercentrum (RCC) ska fortsätta.

Satsningar på cancervården under 2018

Regeringen har tagit fasta på förslagen från rådslaget om framtidens cancervård som hölls 2017 och redan nu valt att gå vidare med ett antal insatser.

– Slutsatserna från rådslagen utgör ett viktigt underlag för regeringens arbete med den långsiktiga inriktningen när det gäller cancervården, menade Annika Strandhäll.

Förslagen hon räknade upp finns med i den överenskommelse som regeringen gjort med Sveriges Kommuner och Landsting för 2018:

  • Regeringen ger stöd till regional och nationell uppföljning av användning av cancerläkemedel, med syftet att bl.a. följa upp att användningen blir mer jämlik över Sverige.
  • RCC ska göra en analys av vad som kan krävas för att göra ett nationellt program med effektiva metoder för tidig diagnostik av hudcancer i alla landsting.
  • Regeringen ger stöd till RCC för att stötta landstingen för att påbörja införandet av screening av tjock- och ändtarmscancer under 2018.
  • Regeringen ger stöd till RCC för att arbeta med att hitta en modell som hjälper patienter att kunna delta i kliniska studier mot cancer.

Se Annika Strandhälls tal samt paneldiskussion

Se reportage från Världscancerdagen

Världscancerdagen 2018, Nätverket mot cancer