Nytt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Sidan publicerades 5 februari 2018

Det första nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi utformat efter RCC:s riktlinjer är nu publicerat.

Waldenströms makroglobulinemi är en ovanlig tumörsjukdom, i Sverige insjuknar ca 100 personer per år. I vårdprogrammet sammanfattas när Waldenstöms makroglobulinemi bör misstänkas och vilka remiss- och utredningsvägar som bör tas. Vårdprogrammet korrelerar mot gällande standardiserat vårdförlopp för lymfom.

Waldenströms makroglobulinemi har ofta ett stillsamt förlopp och behandlas endast när den ger symptom.

Behandlingen bör anpassas individuellt och man tar hänsyn till faktorer såsom ålder, annan samsjuklighet och typ av symtom eller sjukdomspresentation. Det finns många effektiva, men inga botande, behandlingar och de flesta behandlingsstudier är icke-randomiserade fas II-studier, varför evidensbaserade behandlingsalgoritmer är svåra att ange. Nya läkemedel kan förbättra behandlingsresultaten ytterligare, och målet med vårdprogrammet är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till likvärdiga behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort.

Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga mål.

Vårdprogrammet riktar sig till vårdpersonal som utreder och behandlar hematologiska maligniteter och har det övergripande målet att ge en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad sjukdom, så att variationerna mellan olika landsting och sjukhus minimeras.

Gällande vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi