Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Sidan publicerades 16 februari 2018

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i januari 2018.

Den nya versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Screening- och diagnostikkapitlen är omarbetade, hela patologikapitlet är omskrivet enligt den nya mallen som rekommenderas för användning.
  • Förbehandling och neoadjuvant behandling är till stora delar reviderade med tydligare behandlingsrekommendationer. Det gäller framför allt patienter med HER2-positiv cancer och de med trippelnegativ cancer. Dessa patienter har tidigare erhållit denna behandling efter primär kirurgi, men fördelen med de nu rekommenderade strategierna är att man i högre frekvens kan erbjuda bröstbevarande kirurgi med kompletterade strålbehandling, vilket kan leda till bättre livskvalitet jämfört med att hela bröstet bortopereras. Vidare kan i vissa fall också behovet av plastikkirurgisk rekonstruktion minskas. Det finns också studier som indikerar möjligheten av prognosförbättring för individer som erhåller. Det finns också studier som indikerar möjligheten av prognosförbättring för individer som erhåller preoperativ cytostatikabehandling och som inte svarat bra på behandlingen och i stället erbjuds annan behandling/postoperativ behandling. Denna strategi är inte möjlig med konventionell adjuvant behandling.
  • Det kirurgiska kapitlet och kapitlet om rekonstruktion och plastikkirurgi är i stora delar reviderade. Den kirurgiska behandlingen av axillens lymfkörtlar har förfinats och förbättrats, vilket minskar risken för efterföljande lymfkörtelsvullad.
  • Strålbehandlingskapitlet är väsentligen omarbetat. I behandlingsrekommendationerna framförs tydligt möjligheten att erbjuda patienterna kortare behandlingstider, färre behandlingsdagar men högre doser per behandlingsdag.
  • I det adjuvanta kapitlet, alltså efterbehandling efter kirurgi, beskrivs värdet av dostät behandling för individer med hög risk för återfall. Vidare bör man diskutera för patienter med Er positiv sjukdom möjligheten av tio års endokrin behandling.
  • Systembehandlingsavsnitten är till stora delar omskrivna där nya behandlingsmöjligheter beskrivs och i vissa fall rekommenderas.
  • Omvårdnadskapitlen är likaledes i stort omarbetade.

Nationellt vårdprogram bröstcancer