Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder

Sidan publicerades 3 december 2018

Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige. För att hitta orsaken har alla landets 27 laboratorier ombetts genomföra förnyade granskningar av normala cellprov från kvinnor som senare fått livmoderhalscancer. Data från tjugotvå laboratorier visar att andelen prover som vid omgranskning uppgraderats från normalt till avvikande har ökat på senare år.

Kvinna vid mottagningsreceptionKvinnor i Sverige har kunnat minska risken för livmoderhalscancer med cirka 90 procent genom att delta i gynekologisk cellprovskontroll när man blivit kallad. Sedan 2014 har dock insjuknandet i livmoderhalscancer ökat kraftigt i Sverige, med cirka 100 ytterligare fall per år.

I en tidigare rapport har Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) beskrivit att ökningen huvudsakligen fanns hos kvinnor som deltagit i cellprovtagning men haft ett normalt cellprov, samt att ökningen varierar kraftigt över landet (Läkartidningen 2018 Jun 5;115.pii:e9FD ).

För att ytterligare klarlägga orsaken har Sveriges 27 laboratorier ombetts lämna in data om förnyade granskningar av normala cellprov som under 16 års tid (2001-2016) lämnats av kvinnor som senare fått livmoderhalscancer.

1 500 omgranskade cellprover

Cancer efter normalt cellprov är sällsynt. Av de totalt >10 miljoner cellprover med normala provsvar som tagits under tidsperioden har 1500 prover tagna innan cancer kunnat lokaliseras och omgranskas. Data från tjugotvå laboratorier har visat att andelen av dessa prover som vid omgranskning uppgraderats från normalt till avvikande har ökat på senare år.

– Att en viss andel prover omvärderas vid omgranskning är normalt och ingår i förutsättningarna för screeningverksamheten. Men denna försämring är tydlig och statistiskt säkerställd, säger professor Joakim Dillner som lett analysarbetet.

Delta i screening bästa skyddet

Joakim Dillner påpekar att ett besked om normalt cellprov fortfarande ger en hög säkerhet mot att utveckla livmoderhalscancer de närmaste åren men att kontrollen av sjukdomen är beroende av hög kvalitet i analyserna av proven.

– Den lilla sänkning av skyddseffekten vi ser, från tidigare 90 procent till nuvarande 88, kan tyvärr få så här stora konsekvenser, men den har inte resulterat i någon högre dödlighet, säger han.

Joakim Dillner säger också att resultaten tyder på att ökningen av livmoderhalscancer borde kunna hejdas genom ett antal tydliga och konkreta åtgärder:

Införande av HPV-test viktigaste åtgärden

  • Alla landsting bör snarast införa det rekommenderade screeningprogrammet med cellprovtagning med HPV-test, med tillägg om tidigareläggning av uppföljningen av kvinnor med HPV16/18 men normalt cellprov.
  • Nya sätt att mäta kvalitet som kan ge tidig varning om cancerrisken ökar behöver införas, exempelvis analys av prover som föregått höggradiga cellförändringar och uppföljning av statistisk för enskilda diagnostiker.
  • Landets laboratorier behöver göra en egen analys över utvecklingen och dess orsaker samt ta fram och rapportera handlingsplaner för förbättring. Sveriges kvinnor har rätt att förvänta sig att kvaliteten i laboratorieanalyserna snarast återställs.

Nationell omgranskning av normala cellprov tagna innan livmoderhalscancer – Rapport från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx), 2018-11-30