Reviderat nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Sidan publicerades 14 augusti 2018

Det nationella vårdprogrammet för urotelial cancer har nu uppdaterats. I vårdprogrammet sammanfattas inledningsvis de viktigaste nyheterna, några av dem är:

  • Re-resektion rekommenderas inte längre vid blåscancer stadium TaG3, däremot som tidigare för alla patienter med stadium T1G2 och T1G3. 
  • Det har tillkommit riktlinjer som rör utredning och handläggning av patienter med Lynchs syndrom och därmed risk för urotelial cancer samt rutinmässig testning (reflextestning) av patienter med urotelial cancer i övre urinvägarna avseende defekt mismatch-reparation. 
  • Sedan föregående vårdprogramversion har det tillkommit ett starkt vetenskapligt stöd för ”enhanced recovery after surgery” (ERAS), ett multimodalt koncept för att optimera det perioperativa förloppet i samband med radikal cystektomi. 
  • Nya s.k. checkpoint-hämmare är introducerade i vårdprogrammet för patienter med progress efter cisplatinbaserad kombinationskemoterapi eller patienter som inte tolererar cisplatin. 
  • Till följd av en helt ny behandlingsmodalitet med checkpointhämmare aktuell även för de patienter som ej tolererar cisplatin-baserad kemoterapi, har uppföljningen av patienter med radikalbehandlad blåscancer intensifierats, eftersom en livsförlängande och tolerabel behandling nu föreligger.
  • Precis som i föregående vårdprogramversion rekommenderas ökad användning av cytostatikabehandling före radikal kirurgi liksom vid palliativ behandling. Den multidisciplinära terapikonferensen har fortsatt stor betydelse för att optimera patientens behandlingsrekommendation.

Det nationella vårdprogrammet för urotelial cancer