Underlag för organiserad PSA-testning på remiss

Sidan publicerades 31 augusti 2018

Regeringen har avsatt 8,4 miljoner kronor för att landstingen ska påbörja arbetet med att göra PSA-testningen mer strukturerad och jämlik. RCC kommer betala ut medlen till de landsting som vill delta i arbetet. Nu går ett underlag ut på remiss.

RCC har i uppdrag att ta fram ett underlag för hur strukturerad PSA-testning kan organiseras. Avsikten är att landstingen ska kunna utgå från detta underlag när de gör sina förstudier och handlingsplaner. Underlaget är nu ute på remiss och synpunkter tas emot till och med 30 september.

Möte för att fastställa underlaget

Remissynpunkterna kommer diskuteras vid ett möte den 8 oktober. Ola BrattDå får även landstingen tillfälle att resonera om vilka möjligheter det finns att samarbeta i frågorna.

– Vi hoppas att alla landsting vill delta i mötet och att både tjänstemän, politiker och andra berörda yrkesgrupper blir representerade, säger Ola Bratt som leder det nationella arbetet.

– Om vi får en bred uppslutning och lyckas få enighet är förutsättningarna goda för att på sikt nå en jämlik vård i hela Sverige när det gäller tidig diagnostik av prostatacancer.

Medel till landstingen för förberedande utredning 

Regeringen har anslagit 8,4 miljoner kronor, som kommer att fördelas mellan de landsting som avser att organisera PSA-testningen. Landstingen ska använda medlen för att ta fram en förstudie som kan presenteras för politiker, tjänstemän och berörda yrkesgrupper inom det egna landstinget.

– Förstudien bör innehålla en konsekvensanalys som baseras på landstingets nuläge för PSA-testning i olika åldersgrupper och hos olika vårdgivare, säger Ola Bratt.

Förstudien ska också innehålla en lokalt anpassad handlingsplan för övergången till organiserad PSA-testning.

– I den bör man bland annat beskriva hur man ska nå grupper av män som idag har dålig kännedom om PSA-testning. Det bidrar till att uppnå en så jämlik vård som möjligt, menar Ola Bratt.

– Handlingsplanen bör också innehålla en beskrivning för hur PSA-testningen ska kunna minskas bland män som har mer att förlora än att vinna på PSA-testning. Här handlar det främst om män över 75 års ålder, som inte har de symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.

Organiserad PSA-testning, remissversion (pdf, nytt fönster)

Inbjudan, program och anmälan till workshop (pdf, nytt fönster)