Ny utbildning för patientföreträdare

Sidan publicerades 29 augusti 2018

Under 2018 har landets sex regionala cancercentrum (RCC), tillsammans med representanter från deras patient- och närståenderåd, tagit fram en ny interaktiv webbutbildning. Den vänder sig främst till alla patient- och närståendeföreträdare som är verksamma vid ett RCC. Med webbutbildningen vill man stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet.

Annika Larsson– Vi vill att de som nyligen blivit patientföreträdare eller de som funderar på att bli det, snabbt ska få en inblick i vad uppdraget handlar om, säger Annika Larsson vid RCC Uppsala Örebro, som lett arbetet med att ta fram den nya utbildningen.

Webbutbildningen kan också ge såväl nyanställda som andra intresserade en överblick av RCC:s verksamhet och olika uppdrag. Utöver det får utbildningsdeltagaren bland annat veta hur svensk sjukvård fungerar och vilka lagar som reglerar patienters rättigheter. En annan modul berättar allmänt om cancer.

Stärker patientföreträdare i uppgiften

Samtliga RCC har varsitt patient- och närståenderåd bestående av patientrepresentanter från olika diagnosområden. Råden företräder alla cancerpatienter, oavsett diagnos och ska bevaka patient- och närståendeperspektivet inom cancervården och i det arbete som RCC bedriver.

Owe PerssonOwe Persson är ordförande i Patient- och närståenderådet inom RCC Norr. Han tycker att det är mycket positivt att webbutbildningen nu är igång och att den visar vad uppdraget som patientföreträdare kan innebära. Han framhåller att det är bra att man kan gå fram och tillbaka i utbildningen och kolla upp saker efterhand.

– Den är pedagogiskt upplagd och lätt att genomföra. Som patientföreträdare kan man vara osäker i sin roll, men här får man en bred kunskapsbas för att kunna verka som företrädare och en tydlig bild över hur man kan hantera olika frågor inom uppdraget, säger Owe Persson.

Åtta fristående moduler

Webbutbildningen består av åtta fristående moduler, som vardera är omkring tio minuter lång. Man kan ta del av modulerna i valfri ordning:

  • Så styrs svensk sjukvård
  • Patientsamverkan
  • Cancerstrategin och RCC:s organisation
  • Patientens rätt
  • Nationella vårdprogram och Standardiserade vårdförlopp (SVF)
  • Kvalitetsregister
  • Kontaktsjuksköterskan och Min vårdplan
  • Allmänt om cancer

Utbildningen är öppen för alla.

Till cancercentrum.se/foretradarutbildning