Nya nationella vårdprogram publicerade

Sidan publicerades 5 april 2018

Nu finns de nya nationella vårdprogrammen för mantelcellslymfom samt aggressiva B-cellslymfom publicerade på cancercentrum.se.

Målsättningar

Nya läkemedel kan framöver förbättra behandlingsresultaten ytterligare, och målsättningen med vårdprogrammen är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort.
Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med vårdprogrammen.

Nytt i vårdprogrammet för mantelcellslymfom

Vårdprogrammet omfattar brett omhändertagandet av patienter i Sverige med mantelcellslymfom, som är en relativt ovanlig form av lymfom, med ca 100-120 nydiagnosticerade patienter per år. Nytt i denna version är introduktion av underhållsbehandling med rituximab efter högdosbehandling med autologt stamcellsstöd, vilket visats ge förlängd total överlevnad, och användning av ibrutinib vid återfall av mantelcellslymfom, som brygga till allogen stamcellstransplantation.

Nytt i vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom

I Sverige insjuknar varje år ca 600 personer årligen i aggressiva B-cellslymfom. Vårdprogrammet innefattar omhändertagande av patienter med aggressiva B-cellslymfom, vilket inkluderar diagnoserna diffust storcelligt B-cellslymfom, mediastinalt storcelligt B-cellslymfom, Burkittlymfom och primärt CNS-lymfom. Nytt i denna version är introduktion av tidig CNS-profylax med högdos metotrexat till patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom med högriskkriterier, och modifierade riktlinjer för behandling av lymfomassocierad hemofagocytisk lymfohistiocytos.

Länk till gällande vårdprogram mantelcellslymfom
Länk till gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom